1398/08/24
کارشناس تجهیزات پزشکی
 

1-     صدور درخواستکالا،رسید و  حواله جهت تامین و ارسال تجهیزات به مراکز ،پایگاهها و خانه با استفاده ازنرم افزار نجات

2-     بررسی جهت خرید تجهیزات پزشکی استاندارد و مطلوب از شرکتهای معتبر تجهیزات پزشکی معرفی شده در سایت تجهیزات پزشکی دانشگاه

3-    هماهنگی و برنامه ریزی جهت کالیبراسیون تجهیزات پزشکی با (شرکتهای معرفی شده از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی ) و مراکز،پایگاهها و خانه های تحت پوشش

4-    تهیه دستورالعمل استفاده ار تجهیزات پزشکی و ارسال آن به مراکز و پایگاهها و خانه ها

5-    هماهنگی با شرکتها جهت تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی و وارد کردن اطلاعات مربوطه در نرم افزار PMQ

6-    بررسی تجهیزات پزشکی اسقاط شده جهت اطمینان از اسقاط کالای مربوطه

7-    هماهنگی با مسئول اموال جهت جابجایی تجهیزات پزشکی مراکز جهت استفاده مطلوب از تجهیزات

8-    پایش و بررسی عملکرد تجهیزات پزشکی موجود در مراکز،پایگاهها و خانه ها  (بر اساس چک لیست PM)

9-    وارد کردن اطلاعات مربوط به تجهیزات پزشکی(نام دستگاه،شماره سریال،سال ساخت و ...) در نرم افزار PMQ

10-انجام انبارگرداني انباردارويي