1398/08/24
همکاران
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مریم مردان زاده

کارشناس مسئول واحد دارویی

2

خانم معصومه محسنی

کارشناس واحد دارویی

3

دکتر فاطمهبابایی

کارشناس واحد دارویی

4

آقای محمد رضا بهروزی

مسئول انبار دارویی

5

مهندس مریم گودرزی

کارشناس تجهیزات پزشکی