1398/08/21
همکاران
 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

فرزانه فرد

کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت

2

خاطره اسکندری

کارشناس واحد آموزش و ارتقای سلامت