1397/09/25
 

شماره تلفن مستقیم :   33603888

شماره تلفن شبکه بهداشت :

  33887275  - 7

داخلی مسئول واحد : 246

 

داخلی کارشناسان : 239