1398/11/08
همکاران
 
ردیف نام و نام خانوادگی  محل کار شرح وظایف تلفن مستقیم تلفن شبکه بهداشت ری
1 مهندس محمد خراسانی ستاد کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط 33603888-114 33887275
2 لیلا شجاعی ستاد رسیدگی به استعلامهای جواز کسب-مسئول پلمپ و فک پلمپ ماده 13 33603888-119 33887275
3 سمیرا تاجیک ستاد رسیدگی به مسائل و مشکلات آب و فاضلاب ،پسماندها و زمین های کشاورزی 33603888-118 33887275
4 حبیبه محمدی ستاد رسیدگی به شکایات سامانه 190،احصاء وارسال آمار و پایش مراکز 33603888-116 33887275
5 مهیار عبدی ستاد نماینده حقوقی شبکه بهداشت و درمان ری 33603888-120 33887275
6 نرگس منصوریان ستاد پیگیری  امور مواد غذایی ، نمونه برداری وارسال موارد مثبت به دادگاه 33603888117 33887275
7 محبوبه تقی زاده ستاد مسئول آزمایشگاه آب 33603888-191 33887275