1398/08/21
 

شرح وظایف واحد کارگزینی

*انجام مکاتبات اداری اعم از  گواهی اشتغال به کار ،اعلام شروع به کارپرسنل،صدور ابلاغ پرسنل انجام مکاتبات نقل و انتقال

*کنترل چارت سازمانی شبکه

*صدور احکام پرسنلی (انتصاب ،انتقال،ماموریت مرخصی بدون حقوق و...)

*تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

*انجام امور مربوط به پرسنل جدید الاستخدام

*انجام امور مربوط به بازنشستگی

*تکمیل فرم تمدید قرارداد پیمانی

*انجام امور مربوط به ارزشیابی پرسنل

*بررسی پرونده ها جهت طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل

*انجام امور مربوط به انتقال و ماموریت پرسنل

*انجام امور محوله به دستور رئیس امور اداری

*انجام امور مربوط به پرسنل مشمول طرح با هماهنگی با گسترش

*ارزشیابی و تسویه حساب پرسنل قراردادی

 

*صدور گواهی انجام کار جهت پرداخت حقوق  پرسنل