1398/11/02
کارگزینی
 

 

شمار تماس مستقیم:33602432

شماره داخلی :   7-33887275  داخلی 147-146

متصدیان : اینانلو  عبدالهی

انجام مکاتبات اداری اعم از  گواهی اشتغال به کار ،اعلام شروع به کارپرسنل،صدور ابلاغ پرسنل انجام مکاتبات نقل و انتقال

کنترل چارت سازمانی شبکه

صدور احکام پرسنلی (انتصاب ،انتقال،ماموریت مرخصی بدون حقوق و...)

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

انجام امور مربوط به پرسنل جدید الاستخدام

انجام امور مربوط به بازنشستگی

تکمیل فرم تمدید قرارداد پیمانی

انجام امور مربوط به ارزشیابی پرسنل

بررسی پرونده ها جهت طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل

انجام امور مربوط به انتقال و ماموریت پرسنل

انجام امور محوله به دستور رئیس امور اداری

انجام امور مربوط به پرسنل مشمول طرح با هماهنگی با گسترش

ارزشیابی و تسویه حساب پرسنل قراردادی

صدور گواهی انجام کار جهت پرداخت حقوق  پرسنل