1398/10/28
شرح وظایف واحد
 

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد نظارت  بر درمان

خانم فاطمه زهرا عرب اسدی داخلی 269

1-  بازدید و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها

2-  نظارت و کنترل مراکز درمانی از نظر داشتن پروانه های لازم

3-  بررسی در زمینه شناسایی مراکز جدید التاسیس بهداشتی درمانی وتنظیم گزارش در این زمینه

4-  نظارت بر اجرای ضوابط و آیین نامه های تدوین شده و رعایت مندرجات آن توسط مسئولین فنی مراکز درمانی

5-  بررسی و تنظیم مدارک مربوط به تاسیس مطب و مسئول فنی مراکز خصوصی درمانی

6-  معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره از طرف مراجع قضایی

7-  ارسال شکایات رسیده از مراکز خصوصی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و پیگیری آن

8-  تهیه گزارش و آمار فعالیت های انجام شده بطور فصلی و ماهیانه جهت ارائه به معاونت

9-  انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق( شامل اطلاع رسانی مراکز درمانی جهت پیشگیری از بیماری های واگیر)

10-  برآورد نیاز مراکز پزشکی با توجه به وضع موجود و معیار های تعیین شده

11-  ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها ، ضوابط مربوط به خدمات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی ، خصوصی و خیریه

12-  صدور تائیدیه های مربوط به درخواست های پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین نامه های قانونی نظیر صدور گواهی اشتغال و ....

13-  ارتقاء سطح آگاهی پزشکان ، پیراپزشکان و سایر رده های درمانی شاغل در بخش خصوصی با ارائه آموزشهای حضوری و غیر حضوری جهت بهینه سازی ارائه خدمات درمانی

14-  کسب تکلیف و دستور انجام کار از مقام ما فوق

15-  تحویل دفترچه های گواهی فوت به پزشکان و درمانگاههای خصوصی تحت پوشش و نظارت بر نحوه تکمیل صحیح برگه های گواهی فوت

16-   هماهنگی جهت شرکت پزشکان بخش دولتی و خصوصی در سمینار نحوه تکمیل صحیح برگه های گواهی فوت

17-  بازديد مراكز درمان سوء مصرف مواد ، تهيه گزارش ، بحث و تبادل نظر با مسئولين فني جهت رفع نواقص

18-  بررسي مشكلات مراكز درمان سوء مصرف مواد

19-  ارتقاء وضعيت آموزشي مراكز درمان سوء مصرف مواد

20- تعامل و همكاري با واحد درمان سوء مصرف مواد در معاونت درمان دانشگاه تهران

21-  شركت در جلسات شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان

22 -  بررسی بازدید های انجام شده و صدور دستور مقتضی در خصوص هر بازدید

23 -  پیگیری موارد احضار شده و اخذ تعهد حضوری یا محضری

24 -  نظارت و تایید درخواست پروانه و گواهی فعالیت صادر شده پزشکان و پیراپزشکان

25 -  نظارت بر حسن انجام وظایف محوله کارشناسان واحد

 

 

 

شرح وظایف کارشناس واحد نظارت  بر درمان

خانم زهره محمدی داخلی 267

1-  بازدید و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها

2-  نظارت و کنترل مراکز درمانی از نظر داشتن پروانه های لازم

3-  بررسی در زمینه شناسایی مراکز جدید التاسیس بهداشتی درمانی وتنظیم گزارش در این زمینه

4-  نظارت بر اجرای ضوابط و آیین نامه های تدوین شده و رعایت مندرجات آن توسط مسئولین فنی مراکز درمانی

5-  بررسی و تنظیم مدارک مربوط به تاسیس مطب و مسئول فنی مراکز خصوصی درمانی

6-  معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره از طرف مراجع قضایی

7-  ارسال شکایات رسیده از مراکز خصوصی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و پیگیری آن

8-  تهیه گزارش و آمار فعالیت های انجام شده بطور فصلی و ماهیانه جهت ارائه به معاونت

9-  انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق( شامل اطلاع رسانی مراکز درمانی جهت پیشگیری از بیماری های واگیر)

10-  برآورد نیاز مراکز پزشکی با توجه به وضع موجود و معیار های تعیین شده

11-  ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها ، ضوابط مربوط به خدمات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی ، خصوصی و خیریه

12-  صدور تائیدیه های مربوط به درخواست های پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین نامه های قانونی نظیر صدور گواهی اشتغال و ....

13-  ارتقاء سطح آگاهی پزشکان ، پیراپزشکان و سایر رده های درمانی شاغل در بخش خصوصی با ارائه آموزشهای حضوری و غیر حضوری جهت بهینه سازی ارائه خدمات درمانی

14-  کسب تکلیف و دستور انجام کار از مقام ما فوق

15-  تحویل دفترچه های گواهی فوت به پزشکان و درمانگاههای خصوصی تحت پوشش و نظارت بر نحوه تکمیل صحیح برگه های گواهی فوت

16-   هماهنگی جهت شرکت پزشکان بخش دولتی و خصوصی در سمینار نحوه تکمیل صحیح برگه های گواهی فوت

17-  بازديد مراكز درمان سوء مصرف مواد ، تهيه گزارش ، بحث و تبادل نظر با مسئولين فني جهت رفع نواقص

18-  بررسي مشكلات مراكز درمان سوء مصرف مواد

19-  ارتقاء وضعيت آموزشي مراكز درمان سوء مصرف مواد

20- تعامل و همكاري با واحد درمان سوء مصرف مواد در معاونت درمان دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس واحد نظارت  بر درمان

خانم منصوره زرینی داخلی 266

1-  بررسی در زمینه شناسایی مراکز جدید التاسیس بهداشتی درمانی وتنظیم گزارش در این زمینه

2-  بررسی و تنظیم مدارک مربوط به تاسیس مطب و مسئول فنی مراکز خصوصی درمانی

3-  معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره از طرف مراجع قضایی

4-  ارسال شکایات رسیده از مراکز خصوصی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و پیگیری آن

5-  تهیه گزارش و آمار فعالیت های انجام شده بطور فصلی و ماهیانه جهت ارائه به معاونت

6-  انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق( شامل اطلاع رسانی مراکز درمانی جهت پیشگیری از بیماری های واگیر)

7-  برآورد نیاز مراکز پزشکی با توجه به وضع موجود و معیار های تعیین شده

8-  ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها ، ضوابط مربوط به خدمات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی ، خصوصی و خیریه

9-  صدور تائیدیه های مربوط به درخواست های پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین نامه های قانونی نظیر صدور گواهی اشتغال و ....

10-  ارتقاء سطح آگاهی پزشکان ، پیراپزشکان و سایر رده های درمانی شاغل در بخش خصوصی با ارائه آموزشهای حضوری و غیر حضوری جهت بهینه سازی ارائه خدمات درمانی

11-  کسب تکلیف و دستور انجام کار از مقام ما فوق

12-  تحویل دفترچه های گواهی فوت به پزشکان و درمانگاههای خصوصی تحت پوشش و نظارت بر نحوه تکمیل صحیح برگه های گواهی فوت

13-   هماهنگی جهت شرکت پزشکان بخش دولتی و خصوصی در سمینار نحوه تکمیل صحیح برگه های گواهی فوت

14-  بررسي مشكلات مراكز درمان سوء مصرف مواد

15-  ارتقاء وضعيت آموزشي مراكز درمان سوء مصرف مواد

16- تعامل و همكاري با واحد درمان سوء مصرف مواد در معاونت درمان دانشگاه تهران