1398/09/16
شرح وظایف واحد
 

شرح وظایف واحد نظارت  بر درمان

1-بازدید و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها

2-نظارت و کنترل مراکز درمانی از نظر داشتن پروانه های لازم

3- بررسی در زمینه شناسایی مراکز جدید التاسیس بهداشتی درمانی وتنظیم گزارش  در این زمینه

4- نظارت بر اجرای ضوابط و آیین نامه های تدوین شده و رعایت مندرجات آن توسط مسئولین فنی مراکز درمانی

5-بررسی و تنظیم مدارک مربوط به تاسیس مطب ومسئول فنی مراکز خصوصی درمانی

6-معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره از طرف مراجع قضایی

7-ارسال شکایات رسیده از مرکز خصوصی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و پیگیری آن

8-تهیه گزارش و آمار فعالیت های انجام شده بطور فصلی جهت ارائه به معاونت

9-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق( شامل اطلاع رسانی مراکز درمانی جهت پیشگیری از بیماری های واگیر)

10- برآورد نیاز مراکز پزشکی با توجه به وضع موجود و معیار های تعیین شده

11-ابلاغ و اجرای دقیق قوانین،آیین نامه ها،ضوابط مربوط به خدمات پزشکان،پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی، خصوصی و خیریه

12-صدور تائیدیه های مربوط به درخواست های پزشکان،پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین نامه های قانونی نظیر صدور گواهی اشتغال و ....

13-ارتقاء سطح آگاهی پزشکان،پیراپزشکان و سایر رده های درمانی شاغل در بخش خصوصی با ارائه آموزشهای حضوری و غیر حضوری جهت بهینه سازی ارائه خدمات درمانی

14-کسب تکلیف و دستور انجام کار از مقام ما فوق

15-تحویل دفتر چه های گواهی فوت به پزشکان و درمانگاههای خصوصی تحت پوشش و نظارت بر نحوه تکمیل صحیح برگه های گواهی فوت

16- هماهنگی جهت شرکت پزشکان بخش دولتی و خصوصی در سمینارنحوه تکمیل صحیح برگه های گواهی فوت

17-بازديد مراكز درمان سوء مصرف مواد ، تهيه گزارش ، بحث و تبادل نظر با مسئولين فني جهت رفع نواقص

18-بررسي مشكلات مراكز درمان سوء مصرف مواد

19-- شركت در جلسات شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان

20- ارتقاء وضعيت آموزشي مراكز درمان سوء مصرف مواد

21-تعامل و همكاري با واحد درمان سوء مصرف مواد در معاونت درمان دانشگاه تهران