1398/08/21
مسئول انبار دارویی
 

1-دریافت اقلام دارویی و مصرفی بر اساس فاکتور

2-دریافت اقلام داروییو مصرفیبر اساس تاریخ مصرف

3-نگهداری اقلام موجود در انبار بر اساس شرایط نگهداری کالاها

4-چیدن و توزیع داروها و سایر اقلام بر اساس ترتیب تاریخ انقضاء

5-توزیع کلیه ی اقلام (دارویی،مصرفی و تجهیزات و...)بر اساس حواله ی صادر شده

6-بررسی تاریخ انقضاء داروها بصورت فصلی و ارسال آن به واحد دارویی