1398/08/21
کارشناس واحد دارویی
 

1-     صدور  رسید و  حواله جهت تامین اقلام بهداشتی و مصرفی با استفاده ازنرم افزار انبار دارویی

2-     انجام انبارگرداني انباردارويي

3-    ثبت گزارش انبارگردانی مراکز داروخانه دار در برنامه انبارگردانی تهیه شده توسط نرم افزار اکسل جهت بررسی صحت انبارگردانی مراکز مربوطه

4-    آموزش پرسنل جهت چگونگی استفاده از برنامه تهیه شده از نرم افزار اکسل جهت ثبت آمار روزانه ، درخواست و انبارگردانی

5-    استخراج آمار مربوط به تجهیزات و اقلام تحویل شده به مراکز روستایی و خانه ها( بیمه روستایی) به صورت فصلی و ارسال آن به واحد گسترش

6-    استخراج آمار اقلام تنظیم خانواده خریداری شده و مصرفی جهت اعلام به واحد بهداشت خانواده

7-    جمع آوری آمار عملکرد داروخانه ها و استخراج شاخص های مربوطه جهت ارسال به معاونت

8-    پایش فعالیت مراکز جامع سلامت فاقد داروخانه ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت براساس چک لیست مربوطه

9-     بررسی ميانگين قيمت واقلام تجويز شده دارويی توسط پزشکان خانواده بر اساس لیست بیمه روستایی

10-      بررسی نسخ بيمه روستايی داروخانه های طرف قرارداد(داروخانه ­ های خصوصی) جهت بررسی مبلغ درخواست شده توسط مسئول فنی داروخانه

11-    به روزرسانی لیست قیمت دارويی بر اساس آخرين تغييرات قيمت ­ های دارويی و ارسالبه مراکز سلامت دارای داروخانه

12-    صدور رسید و حواله جهت تامین داروهای داروخانه های تحت پوشش مراکز

13-  خرید دارو بر اساس مصرف و نیاز دارویی داروخانه های تحت پوشش از شرکت های پخش معتبر

14-    پایش فعالیت مراکز جامع سلامت ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت براساس چک لیست مربوطه

15-    جمع آوری نسخ بیمه و تهیه ی آمار مربوطه جهت ارسال به سازمان رسیدگی به اسناد بیمه

16-    آموزش همکاران محیطی( داروساز ،مسئول فنی ، بهورزان)

17-    انجام انبارگرداني انباردارويي