1398/08/21
کارشناس مسئول واحد
 

1.      نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی   و داروی مورد نیاز مراکز سلامت، پایگاه و خانه بهداشت بر اساس نیاز

2.     برآورد  میزان نیاز و انجام خرید مکمل ها و سایر اقلام دارویی  مورد نیاز مراکز سلامت، پایگاه و خانه بهداشت بر اساس مصرف و جمعیت تحت پوشش

3.     برآورد  میزان نیاز اقلام مصرفی و اعلام به همکاران کارپردازی و پیگیری خرید توسط ایشان  جهت تامین اقلام مذکور و مورد نیاز مراکز سلامت، پایگاه و خانه بهداشت بر اساس مصرف

4.     نظارت و بررسی آمار عملکرد داروخانه ها و استخراج شاخص های فصلی مربوطه جهت ارسال به معاونت

5.     پايش و نظارت بر فعاليت داروخانه ­ های مراکز جامع سلامت طبق چک لیست

6.     نظارت و بررسی و انجام برانبارگرداني انباردارويي

7.     بررسی انبارگرداني داروخانه های تحت پوشش

8.     نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و بخش نامه های مربوطه و همینطور عملکرد بهینه کلیه مراکز و پایگاه و خانه های بهداشت تابعه

9.     آموزش همکاران محیطی ( داروساز ،مسئول فنی ، بهورزان)

10.هماهنگی با واحدهای بیماری ها و مرکز مشاوره جهت تهیه و تکمیل برآورد نیاز سه ماهه اقلام مربوطه و دریافت این اقلام از معاونت بهداشت

11.استخراج آمار مصرفی و برآورد نیاز اقلام بهداشتی(مکمل ها و کنتراسپتیو) و ارسال به معاونت بهداشت بصورت فصلی