1398/11/02
همکاران
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مریم مردان زاده

کارشناس مسئول واحد دارویی

2

خانم حمیده مردانیان

کارشناس واحد دارویی

3

دکتر پریسا اکبری 

کارشناس واحد دارویی

4

آقای محمد رضا بهروزی

مسئول انبار دارویی

5

مهندس مریم گودرزی

کارشناس تجهیزات پزشکی