1398/11/02
شرح وظایف واحد
 

 

وظایف و مسئولیت های کارشناس مسئول واحد دارویی-مریم مردان زاده خامنه


1-      تنظیم بودجه و احتیاجات فنی و مصرف اعتبارات پیش بینی شده و اقدام لازم به منظور تامین احتیاجات

2-      نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی  مورد نیاز مراکز سلامت، پایگاه و خانه بهداشت بر اساس نیاز بر اساس دستورالعمل های مربوطه

3-      برآورد  میزان نیاز و انجام خرید مکمل ها ی  مورد نیاز مراکز سلامت، پایگاه و خانه بهداشت بر اساس مصرف و جمعیت تحت پوشش

4-      برآورد  میزان نیاز و انجام خرید اقلام دارویی  مورد نیاز داروخانه های تحت پوشش از شرکت های پخش مورد تایید معاونت غذا و دارو

5-      برآورد  میزان نیاز اقلام مصرفی و اعلام به همکاران کارپردازی و پیگیری خرید توسط ایشان  جهت تامین اقلام مذکور و مورد نیاز مراکز سلامت، پایگاه و خانه بهداشت بر اساس مصرف

6-      نظارت و بررسی آمار عملکرد داروخانه ها و استخراج شاخص های فصلی مربوطه جهت ارسال به معاونت

7-      پايش و نظارت بر فعاليت داروخانه ­ های مراکز جامع سلامت طبق چک لیست

8-      نظارت و بررسی و انجام برانبارگرداني انباردارويي

9-      بررسی انبارگرداني داروخانه های تحت پوشش

10-  پایش فعالیت مراکز جامع سلامت فاقد داروخانه ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت براساس چک لیست مربوطه

11-  نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و بخش نامه های مربوطه

12-  آموزش همکاران محیطی ( داروساز ،مسئول فنی ، بهورزان)

13-  هماهنگی با واحدهای بیماری ها و مرکز مشاوره بیماری های رفتاری جهت تهیه و تکمیل برآورد نیاز سه ماهه اقلام مربوطه و دریافت این اقلام از معاونت بهداشت

14-  استخراج آمار مصرفی و برآورد نیاز اقلام بهداشتی(مکمل ها و کنتراسپتیو) و ارسال به معاونت بهداشت بصورت فصلی

15-  صدور  رسید و  حواله جهت تامین اقلام بهداشتی و مصرفی با استفاده ازنرم افزار های مربوطه و تایید آن

 

 

 

 

 

 

 

وظایف و مسئولیت های کارشناس دارویی-حمیده مردانیان


1-         صدور  رسید و  حواله جهت تامین اقلام بهداشتی و مصرفی با استفاده ازنرم افزار انبار دارویی و نرم افزار نجات

2-         نظارت و  انجام انبارگرداني انباردارويي

3-         آموزش پرسنل جهت چگونگی استفاده از برنامه تهیه شده از نرم افزار اکسل جهت ثبت آمار روزانه ، درخواست و انبارگردانی

4-         آموزش مراقبین سلامت جدیدالورود

5-         استخراج آمار مربوط به تجهیزات و محاسبه هزینه کرد اقلام  تحویل شده به مراکز روستایی و خانه ها( برنامه پزشک خانواده) به صورت ماهیانه و ارسال آن به واحد گسترش

6-         استخراج آمار اقلام تنظیم خانواده خریداری شده و مصرفی جهت اعلام به واحد بهداشت خانواده

7-         استخراج آمار مربوط به داروهای مکمل جهت گروه سنی هدف به صورت فصلی

8-         بررسی آمار و عملکرد داروخانه ها و رتبه بندی آن جهت ارسال به معاونت بهداشت

9-         جمع اوری شاخص های WHO با توجه به آمار های ارسالی از داروخانه ها و ارسال آن  به معاونت

10-     پایش فعالیت مراکز جامع سلامت فاقد داروخانه ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت براساس چک لیست مربوطه

11-     بایگانی اسناد مربوطه ( حواله ها ، کپی فاکتورهای دارو  و ...)

 

تلفن داخلی:280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظایف و مسئولیت های داروساز ستاد- دکتر سارا سادات موسوی نجف آبادی


1-          بررسی ميانگين قيمت واقلام تجويز شده دارويی توسط پزشکان خانواده بر اساس لیست بیمه روستایی

2-          بررسی نسخ بيمه روستايی داروخانه های طرف قرارداد(داروخانه ­ های خصوصی) جهت بررسی مبلغ درخواست شده توسط مسئول فنی داروخانه

3-          به روزرسانی قیمت دارويی و تعهدات بیمه بر اساس آخرين قیمت فاکتور خریداری شده  

4-          تشخیص و تهیه لیست داروهای مورد نیاز داروخانه و انبار دارویی مرکز و برآورد تعداد هر یک از اقلام دارویی بر حسب نیاز و بررسی و اظهار نظر در مورد تهیه و خرید دارو از شرکت های پخش معتبر

5-          جمع آوری نسخ بیمه و تهیه ی آمار مربوطه جهت ارسال به سازمان رسیدگی به اسناد بیمه

6-          آموزش همکاران محیطی( داروساز ،مسئول فنی ، بهورزان)

7-          نظارت و ارائه طریق کارکنان در مورد چگونگی نگهداری داروها در داروخانه و یا انبار دارویی مرکز

8-          مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های دارویی کشور و اجرای دقیق آن

9-          تحقیق در خصوص داروهای جدید و شناسایی خواص،عوارض و تداخلات آن ها جهت آموزش اهل فن و آحاد مردم

10-      پایش مدون و مستمر واحدهای تحت پوشش (ستاد-مراکز بهداشتی درمانی-خانه های بهداشت)

11-      بررسی نسخ از نظر تداخل های دارویی،میزان داروی تجویز شده و مطابقت داروی تحویلی به بیمار با نسخه و توضیح کامل عوارض احتمالی و نکات احتیاط به بیمار

12-      راهنمایی بیماران جهت دریافت داروهای کمیاب از مراکز توزیع

13-      اطلاع رسانی دارویی و عوارض ناخواسته دارویی و بررسی نسخ پزشکان در واحد کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

14-      شرکت فعال در دوره های کارآموزی،مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در نظام وظایف محوله

 

 

 

 

 

 

وظایف و مسئولیت های مسئول انبار دارویی-محمد رضا بهروزی باویلی


1-دریافت اقلام مصرفی پزشکی بر اساس فاکتور و تاریخ انقضاء

2-دریافت اقلام دارویی از شرکت های دارویی بر اساس فاکتور و تاریخ انقضاء

3-نگهداری اقلام موجود در انبار بر اساس شرایط نگهداری کالاها

4-چیدن و توزیع داروها و سایر اقلام بر اساس ترتیب تاریخ انقضاء

5-جمع آوری و توزیع کلیه ی اقلام (دارویی،مصرفی و تجهیزات و...)بر اساس حواله ی صادر شده

6-بررسی تاریخ انقضاء داروها بصورت فصلی و ارسال لیست آن به واحد دارویی

7-انجام انبار گردانی

8- بایگانی اسناد مربوطه ( حواله ها ، کپی فاکتورهای دارو  و ...)

تلفن داخلی:190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئول تجهيزات پزشكي مهندس مریم گودرزی

 

 1. "اجراي برنامه‌هاي اعلام نياز و خريد كارشناسي بر اساس آئين‌نامه‌مالي و معاملاتي و بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي ابلاغي"
 2. "پياده سازي نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي و به روز رساني مستمر آن"
 3. "اجرای دقیق دستورالعمل استانداردسازی تجهیزات پزشکی"
 4.  "تكميل اطلاعات شناسنامه تجهيزات پزشكي و به روز رسانی آن"
 5. "پيگيري اجراي قوانين و آئين نامه هاي مصوب ابلاغي"
 6. "خود ارزيابي هاي مستمر از  تاثيرگذاري خود بر ارتقاي وضعيت تجهيزات پزشكي"
 7. "برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در حوزه تجهيزات پزشكي جهت پياده‌سازي استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستان و حاكميت باليني بر اساس نظرات معاونت محترم درمان و نيز پياده سازي مدل‌هاي تعالي سازماني ابلاغي"
 8. "نظارت بر عملكرد تعميرات و خدمات ‌پس ‌از ‌فروش و تعهدات قراردادي شركت‌هاي نمايندگي و اجراي برنامه‌هاي نگهداشت پيشگيرانه‌ي تجهيزات‌ پزشكي"
 9. "كنترل كيفي، كاليبراسيون و نظارت بر صحت عملكرد و ايمني دستگاه‌هاي پزشكي"
 10. "به اشتراك گذاري تجارب ارزنده‌ي خود و انجام تحقيق و پژوهش در حوزه‌هاي مرتبط با تجهيزات‌پزشكي"
 11. "ارائه راهكار در زمينه افزايش‌ بهره‌وري و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود تجهيزات‌پزشكي"
 12. "شركت فعّال در برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه‌ي كاربران دستگاه‌ها"
 13. "نظارت فني بر انبار تجهيزات‌پزشكي و توزيع و استقرار شايسته‌ي تجهيزات‌ پزشكي"
 14. "پياده‌سازي روش‌هاي مناسب و كارشناسي‌شده‌ي اسقاط سازي‌تجهيزات‌پزشكي"
 15. "حضور موثر در دوره هاي آموزشي و نمايشگاه‌هاي تجهيزات پزشکی"
 16. "مشاركت و همكاري با گروه تجهيزات پزشكي، جهت انجام فعاليت‌ها و پروژه‌هاي گروهي و ارتقاي وضعيت تجهيزات پزشكي دانشگاه"

تلفن داخلی:  279