1398/11/08
همکاران
 

کارشناسان واحد مهندسی بهداشت حرفه ای ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

مهندس پیمان کاسب

کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای

33887275

2

مهندس نسرین نجاتی

کارشناس بهداشت حرفه ای

33602828- داخلی 122

3

مهندس زهرا اسعدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

33602828- داخلی 124

4

مهندس احمد رحمانپور

کارشناس بهداشت حرفه ای

33602828- داخلی 126

5

آقای احسان صادقی

کاردان بهداشت حرفه ای

33602828- داخلی 125

6

مهندس منا غفوریان

کارشناس بهداشت حرفه ای

33602828- داخلی 124

7

مهندس بهاره گلسرخی

کارشناس بهداشت حرفه ای

33602828