1398/11/08
شرح وظایف واحد
 

تعریف بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای علم پیش بینی،شناسایی،ارزیابی،کنترل خطرات تا ثیر گذار بر سلامت در محیط کار است به منظور حفظ سلامت و رفاه کارکنان ود رنهایت ایمن نگهداشتن جامعه.

بهداشت حرفه اي هم چنين به عنوان فن وتكنيك زير تعريف شده است :
* شناسايي عوامل خطرناك ( شيميايي – فيزيكي و بيولوژيكي ) در محيط كار كه اين عوامل ميتوانند باعث ايجاد بيماري يا ناراحتي شوند .
*ارزيابي ميزان ريسك ناشي از مواجهه با اين عوامل خطرناک
*كنترل ريسك هاي ناشي از اين عوامل براي پيشگيري از آسيب هاي كوتاه مدت و بلند مدت.

رسالت و خط‌ مشی واحد بهداشت حرفهای:
 
تحقق اهداف عالی اصول 29 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتوزیع عادلانه امکانات سلامتی به گروههای شاغل و آسیب پذیر جامعه و همچنین تحققاهداف شبکه های بهداشتی درمانی کشور با تکیه بر محور های ارتقاء سطح سلامت شاغلین،گسترش فرهنگ خدمات بهداشت شغلی ،جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان و آموزش موازینایمنی و سلامت شغلی مهمترین رسالت واحد بهداشت حرفه ای می باشد.
کمیته‌ مشترک‌سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌(WHO ) وسازمان‌ بین‌ المللی‌ کار(ILO) که‌ درسال‌ 1953 درژنو تشکیل‌شد اهداف بهداشت‌ حرفه‌ای‌ را چنین‌ ترسیم‌ نمود:
1.
تامین‌ ، حفظ وارتقاعالیترین‌ درجه‌ ممکن‌ سلامت‌ جسمی‌ - روانی‌ و اجتماعی‌ کلیه‌ شاغلین‌
2. پیشگیری‌ از حوادث‌ وبیماریهای‌ ناشی‌از کار و صیانت‌ شاغلین‌ از خطراتی ‌که‌ آنهارا در محیط کار تهدید می‌ کند.
3.
بکار گماردن‌ شاغلین‌ در کارهای‌ متناسب‌ باقابلیتهای‌ جسمی‌، روانی‌ آنها و به‌ عبارت‌ دیگرتطبیق‌ کار با کارگر و بالعکس‌.

 

رئوس برنامه های در دست اجرای بهداشت حرفه ای :

 بهداشت کشاورزی

تربیت بهگر (ایستگاه امداد)

کنترل ومقابله با صدا در محیط کار

بهسازی کارگاههای قالی بافی روستایی (بقا)

بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای درمعادن

ارگونومی در محیط کار

بهداشت پرتوکاران (پرتوهای غیریونیزان) صنایع

ساماندهی روشنایی محیط کار

سلامت ، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها

خدمات بهداشت حرفه ای بیمارستانها

نظارت بر عملکرد شرکت های بهداشت حرفه ای استان

برنامه سامانه جامع مدیریت بازرسی بهداشت حرفه ای

برنامه کنترل گرد وغیار سیلیس در محیط کار

برنامه حذف آزبست در محیط کار

برنامه کاهش و حذف جیوه از محیط های کار

برنامه  کنترل سرب در محل کار

برنامه نظارت بر خانه ها و مراکز  بهداشت کار

برنامه نظام هماهنگ طبقه بندی و برچسب گذاری  مواد شیمیایی (GHS)

طب کار(معاینات سلامت شغلی)

شرح وظایف واحد  مهندسی بهداشت حرفه ای- شبکه بهداشت ودرمان

۱-احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

۲-نظارت و برنامه ریزی فنی و اداری کادر تحت سرپرستی در زمینه بهداشت حرفه ای و آگاهی لازم از وضعیت مربوط به آنها.

۳-انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات،معادن ،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه

۴-تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگیهای بین بخشی به منظورارائه خدمات بهداشت حرفه ای

۵-تنظیم برنامه های اجرایی و پیگیری عملیات اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار با همکاری پزشک طب کار.

۶-آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی و برنامه ریزی در زمینه پیشگیر ی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود

۷-برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور

۸-آشنایی کامل با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت(P.H.C)ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی ودرمانی کشور.

۹-برنامه ریزی در زمینه توسعه ،تاسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار.

۱۰- نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه­ای )صدا- روشنایی- ارگونومی- بهگر، غربالگری سیلیکوزیس، بهداشت کشاورزی، پسماندها، پرتوکاران و...)

 ۱۱-برنامه ریزی،هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کاردر کارخانجات بالای ۲۵نفر(اجرای ماده۹۳قانون کار)

۱۲-برنامه ریزی در زمینه تشکیل دوره­های آموزشی و باز آموزی بهداشتیاران کار ،بهورزان، کاردانهای بهداشتی،مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات عضو کمیته­های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازآموزی طب کار.

۱۳-آشنایی کامل با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودر مانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور برنامه ریزی در زمینه استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.

۱۴-هماهنگی و همکاری با سایر کارشناسان مسئول بهداشتی مراکزبهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی.

۱۵-برنامه ریزی در ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای با هماهنگی و همکاری کارشناس مسئول آموزش سلامت.

۱۶-اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با مؤسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار.

۱۷-نظارت بر صدور اخطاریه هاو رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای تولیدی (صنعت،معدن،کشاورزی،خدمات)که توسط کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۸-آشنایی کامل با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،تشکیلات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای.

۱۹-نظارت بر جمع آوری وارسال به موقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای به مراجع بالاتر مطابق با فرمهای مصوب وارسال پس خوراند به واحدهای تابعه

۲۰-مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری ،ارزشیابی و کنترل و...)

۲۱-ارائه روشهای فنی و اجرایی در جهت پایش و کنترل فعالیتها و عوامل زیان آور موجود در محیطهای کاری منطقه.

۲۲-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.