1398/08/21
کارشناس آمار گسترش
 

-       جمع آوری اطلاعات جمعیتی مربوط به منطقه تحت پوشش

-       تهیه برنامه زمان بندی بازدید های واحدهای ستادی از مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت

-        جمع آوری پسخوراند بازدیدهای انجام شده واحدهای ستادی از مراکز بهداشتی و پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت و  ارسال پسخوراند و تحلیل بازدیدها برای واحدهای ستادی شبکه ، مراکز جامعه سلامت ، پایگاه سلامت ، و خانه بهداشت

-       استخراج و تحلیل شاخص های بهداشتی

-       جمع آوری ذیج حیاتی و ورود اطلاعات در سامانه سیب

-       هماهنگی برای تکمیل پنل مدیریتی شبکه

-       همکاری در طرح های پژوهشی

-       هماهنگی برای برگزاری کلاسهای روش تحقیق

-       تنظیم صورتجلسات کمیته نقل و انتقالات

-       بروز رسانی فایل نیروی انسانی

-       ثبت نام نیروی انسانی متقاضی کار برای طرح تحول نظام سلامت و معرفی متقاضیان به پایگاههای سلامت

-       توزیع اقلام مورد نیاز پایگاهها و مراکز منجمله پوشه خانوار و فرم سرشماری و ...

-       تهیه و تنظیم پاورهای مورد نیاز واحد

-       بازدید ازواحدهای تابعه

-       انجام سایر امور محوله