1398/08/21
کارشناس مسئول و کارشناس آموزش بهورزی
 

-       نظارت در برگزاری آزمون و گزینش بهورزان از میان نفرات واجد شرایط

-       تهیه و تنظیم بودجه مراکز آموزش بهورزی و دوره های بازآموزی و کاردانها و ارائه آن به کارشناس بودجه استان

-       نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت مراکز آموزش بهورزی و خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی در روستاها طبق مفاد

-       مجموعه ضوابط و مقررات اجرایی مرکز آموزش بهورزی

-       ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مراکز آموزش بهورزی با سایر واحدهای بهداشتی در سطح استان

-       پیشنهاد در انتخاب، انتصاب و جابجایی مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی

-       برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های باز آموزی برای مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی، کاردانهای مراکز بهداشتی درمانی و بهورزان فارغ التحصیل و همکاری مستقیم با مجله بهورز

-       انجام اقدامات لازم به منظور تأمین و تکمیل نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی مراکز آموزش بهورزی

-       نظارت و مشارکت مستقیم در جلسات شورای مربیان در موارد لزوم

-       شرکت در تیمهای کارشناسی مرکز بهداشت استان به منظور نظارت و پایش واحدهای بهداشتی

-       برگزاری مراسم سالانه روز بهورز و مشارکت در ارزشیابی برای انتخاب بهورز و مربی نمونه

-       مشارکت در ادغام طرحها و پیگیری در اجرای صحیح آنها

-       تعیین نیازهای آموزشی بهورزان و پیشنهاد اصلاح متون آموزشی بهورزان

-       مشارکت در اجرای دوره های آموزش عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای اجرایی

-       انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

-       اداره امور فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت و چگونگی هزینه ها.

-       شرکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش دانش آموزان

-       تهیه و تنظیم برنامه آموزشی با همکاری مربیان در ابتدای هر پایه و مشارکت در آموزشهاینظری و عملی و کارآموزی

-       فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری، عملی و کارآموزی با همکاری سایر واحدهای ذیربط

-       تشکیل منظم جلسات شورای مربیان مرکز آموزش بهورزی

-       نظارت و ارزیابی مرتب فعالیت مربیان در برگزاری کلاسها در مرکز و دوره های کارآموزی بهورزان در روستا

-       اظهار نظر در نحوه انجام وظایف کارکنان و ارزشیابی سالانه آنها

-       مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی برای مربیان با همکاری واحدهای ذیربط در مرکز بهداشت شهرستان

-       ترتیب امور مربوط به بهداشت و درمان دانش آموزان و کارکنان

-       تأمین امکانات رفاهی دانش آموزان و تشکیل اردوهای علمی ، زیارتی ، سیاحتی در داخل و خارج استان با هماهنگی کارشناس  مسئول آموزش بهورزی استان

-       همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان و کاردانهای مراکز بهداشتی درمانی

-       مشارکت در برگزاری دوره های آموزش عملی پزشکی جامعه نگر در عرصه اجرایی

-       همکاری در بازنگری طرح گسترش  شهرستان

-       همکاری با واحد گسترش و آموزش بهورزی در تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت

-       شرکت در جلسات شورای کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان بعنوان کارشناس ستادی شهرستان و گزارش پیشرفت یا مشکلات برنامه های آموزشی و بازآموزی

-       نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی برنامه های خدمات بهداشتی درمانی اولیه در خانه های بهداشت

-       برنامه ریزی در مورد اجرای ادغام طرحهای جدید بهداشتی در سطح شهرستان

-       مسئول پیگیری کمیته آموزش شهرستان

-       مسئول آموزش مراقبین سلامت شهرستان

-       برنامه ریزی آموزشی دوره های آموزشی مراقبین سلامت و ارزشیابی کلاسها

-       برگزاری آزمون مراقبین سلامت

-       انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

-       حضور فعال و مشارکت در زمینه آموزش جامع روستایی خانواده ها برای پذیرش بهورزان

-       مشارکت در آزمون و گزینش بهورزان از میان نفرات واجد شرایط

-       همکاری با مدیر مرکز آموزش بهورزی در تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی

-       شرکت فعال در اجرای برنامه های آموزشی (تنظیم و تدوین طرح درس، تشریح و توضیح، کارگروهی و بحث عمومی ، ایفای نقش و تمرینات عملی و...) در کلاس و تهیه چک لیست های آموزشی دوره کارآموزی و حضور مداوم در خانه های بهداشت آموزشی در مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت دانش آموزی.

-       تعیین سئوالات امتحانی و ترتیب برگزاری امتحانات نظری، عملی و کارآموزی و تصحیح و تحویل به موقع اوراق امتحانی و همکاری در تنظیم و نگهداری کارنامه و مدارک آموزشی دانش آموزان.

-       شرکت در برنامه های بازدید منازل روستایی و راهنمائیهای لازم به دانش آموزان در محل(روستاهای اصلی و قمر)

-       شرکت در اجتماعات روستایی به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی

-       گزارش وضعیت تحصیلی دانش آموزان بهورز به شورای مربیان و پیشنهاد تشویق و تنبیه آنها

-       تشکیل کلاسهای فوق العاده در خارج ساعات اداری برای دانش آموزانی که در برخی از دروس ضعیف هستند.

-       پیشنهاد و همکاری در تنظیم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان و کاردانهای مراکز بهداشتی درمانی

-       بازدید از نحوه فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان طبق برنامه تنظیمی مرکز بهداشت

-       همکاری در برگزاری اردوهای علمی، زیارتی و سیاحتی برای دانش آموزان بهورزی

-       مشارکت در اجرای آموزشهای پزشکی جامعه نگر در واحدهای اجرایی

-       انجام سایر کارهای ارجاعی، آموزشی و اجرایی از طرف مدیر مرکز آموزش بهورزی