1398/08/21
 

-       آموزش و رفع اشکال درسامانه سیب به تمامی پرسنل واحدهای ستادی و محیطی

-       تعریف کاربران در سامانه سیب

-       نظارت و بررسی صحت اطلاعات ورودی در سامانه سیب

-       جمع آوری مشکلات سامانه سیب و انتقال آن به مرکز پشتیبان سامانه سیب

-       بازدید از واحدهای تابعه

-       تنظیم باز خورد بازدیدهای انجام شده

-       هماهنگی با سایر واحدهای ستادی جهت جذب نیروی انسانی

-       جذب نیروهای طرحی موردنیاز باهماهنگی معاونت بهداشتی

-       آموزش به نیروهای انسانی

-       تهیه و تنظیم آدرس مراکز و پایگاههای فعال سلامت

-       تهیه و بروزرسانی اسامی مراقبین سلامت و پزشکان ارائه دهنده خدمت در واحدهای محیطی

-       هماهنگی برای شروع بکار پرسنل شرکتی

-       حضور و غیاب مسئولین فنی پایگاههای برون سپاری شده