1398/08/21
کارشناس گسترش (هماهنگی ساختار و گسترش واحدهای بهداشتی)
 

شرح وظايف :

-       مشارکت در بازنگری طرح گسترش شبکه در راستای تحول در نظام سلامت

-       مشارکت در تهیه برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد واحد گسترش شبکه

-       تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه

-       بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش و یا تبدیل واحدها

-       بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

-       نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی واحدهای بهداشتی و پایگاههای  مشارکتی و سلامت

-       تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

-       مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند.

-       بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه و پیگیری تأمین آنها

-       گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب

-       هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه

-       همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی و مشارمت در آموزش آنان

-       نظارت، تدوین ، پیشنهاد و اجرای برنامه های بازآموزش و آموزش حین خدمت برای مراقبین سلامت و کارکنان بهداشتی و مشارکت در اجرای آنها

-       انجام سایر دستورات مربوط به خدمات بهداشتی در منطقه

-       ارزشیابی از دوره های آموزشی که برگزار می شود بمنظور ارتقاء کیفیت و اثر بخشی آن

-       پایش و ارزشیابی از مراکز و پایگاهها بر اساس چک لیست مربوطه و ارائه پسخوراند

-       مشارکت در تنظیم محتوی کلی دوره های آموزشی به منظور نیاز علمی کارکنان در در سطوح مختلف نظام شبکه

-       بهره گیری از توان آموزشی سازمان امور اداری کشور در مورد برگزاری دوره های آموزشی

-       اجرای اصل 44 در مناطق تحت پوشش با توجه به سیاستهای وزارت بهداشت

-       نظارت و اجرای فرآیند واگذاری خدمات سلامت (فراخوان- مذاکره- عقد قرارداد- پرداخت حق الزحمه و ...) به واجدین شرایط در راستای تحول در نظام سلامت

-       پیگیری امور مربوط به تجهیز وسایل پایگاهها و مراکز در راستای تحول در نظام سلامت

-       انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق