1398/08/21
کارشناس برنامه پزشک خانواده
 

شرح وظايف :

-        جذب وانعقادقراردادباپزشکان وماماهای متقاضی جهت اشتغال به کاردربرنامه پزشک خانواده

-        پایش وارزشیابی برنامه پزشک خانواده درمراکزمجری براساس چک لیست ابلاغی

-       ارسال وپیگیری اجرای دستورالعمل های این برنامه ،بسته های خدمتی ،لیست سطوح ارجاع وموسسات طرف قرارداد در مراکز مجری

-       انعقادقراردادبا آزمایشگاه ورادیولوژی وداروخانه های بخش خصوصی دربرنامه پزشک خانواده واعلام مواردموردنیاز

-       تهیهکارکردماهانهوسابقهپرسنلخانواده جهت محاسبه حقوق براساس آخرین دستورالعمل  برنامه پزشک خانواده

-       جمع بندی وتحلیل آمارهای برنامه جهت ارسال به اداره بیمه سلامت ومعاونت بهداشتی

-       جمع بندی جمعیتی برنامه پزشک خانواده روستائی وشهرزیر 20000

-       اجرای ضوابط مربوط به راه اندازی مراکز مجری برنامه پزشک خانواده

-       هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های باز آموزی پزشکان خانواده

-       جمع بندی نیازهای آموزشی پزشکان خانواده وارسال به معاونت

-       تعامل باسازمان بیمه سلامت جهت بهبود رونداجرای برنامه

-       هماهنگی وشرکت درکمیته برنامه پزشک خانواده درستاد

-       بررسی حضوروغیاب پرسنل مربوطه

-       برگزاريجلساتپرسنلبرنامهپزشكخانواده

-       درخواست وپیگیری جهت ساخت مهرو تکثیردفاتروفرمهاوپرونده سلامتموردنيازمراكزمجری

-       دریافتنسخبیمهروستایی ازمراکز مجری برنامه پزشک خانوادهوارسالبهبیمه سلامت استان

-       انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق