1398/08/21
کارشناس گسترش (کارشناس داوطلبان سلامت)
 

-       تهیه وتنظیم عملکرد 6ماهه داوطلبان سلامت

-        تهیه برنامه عملیاتی داوطلبان سلامت

-       برگزاری جلسات فصلی جهت مربیان داوطلبان سلامت

-       تهیه وارسال گزارش جلسات برگزارشده به معاونت بهداشتی وواحدهای تحت پوشش شبکه

-       تهیه وتوزیع فرم های مورد نیاز برنامه داوطلبان سلامت

-       شرکت درجلسات معاونت بهداشتی

-       شرکت درجلسات واحدهای محیطی براساس نیاز

-       بازدید ازواحدهای تابعه

-       تنظیم باز خورد بازدیدهای انجام شده

-       جمع آوری آمار فصلی برنامه داوطلبان

-       ارسال آمار فصلی داوطلبان به معاونت شبکه

-       استخراج شاخص های فصلی برنامه داوطلبان

-       تحلیل شاخصهای برنامه داوطلبان سلامت

-       جذب داوطلب متخصص درستادشبکه

-       توزیع فصلنامه دیجیتال داوطلبان به واحدهای تابعه

-       آموزش نحوه استفاده از فصلنامه به مربیان

-       نظارت بر حضور و غیاب پزشکان خانواده و تعیین پزشک جانشین درصورت لزوم

-       هماهنگی برای تکمیل پنل مدیریتی شبکه