1398/09/16
کارشناس مسئول گسترش
 

شرح وظایف:

-       مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی

-       بازنگری طرح گسترش شبکه در راستای تحول در نظام سلامت

-       نظارت بر واگذاری خدمات سلامت در راستای تحول در نظام سلامت

-       نظارت بر راه اندازی ، احداث و تجهیز واحدهای جدید بهداشتی نظارت بر واگذاری خدمات سلامت در راستای تحول در نظام سلامت

-       تهیه و ابلاغ ضوابط، استانداردها درباره نظام بهداشتی تکنولوژی خدمات بهداشتی و تحقیقات کاربردی

-       عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایت های سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه

-       اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی

-       مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای اجرایی

-       تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

-       مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند.

-       نظارت برجذب نیروی موردنیازدربرنامه پزشک خانواده

-       همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

-       انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق