1398/08/21
تماس با ما
 

ردیف

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

1

کارشناس مسئول گسترش

33881140

249

2

کارشناس گسترش (کارشناس داوطلبان سلامت)

33880118

254

3

کارشناس برنامه پزشک خانواده

33880118

258

4

کارشناس گسترش (هماهنگی ساختار و گسترش واحدهای بهداشتی)

33880118

258

5

کارشناس گسترش

33880118

254

6

کارشناس مسئول آموزش بهورزی

33880118

258

7

کارشناس گسترش(بهورزی)

33880118

258

8

کارشناس آمار گسترش

33880118

254