1398/08/21
همکاران
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم دکتر شاه محمدی

کارشناس مسئول گسترش

2

خانم عطایی فرد

کارشناس گسترش (کارشناس داوطلبان سلامت)

3

خانم جهانگیری

کارشناس برنامه پزشک خانواده

4

خانم  قربان اعتدال

 

کارشناس گسترش (هماهنگی ساختار و گسترش واحدهای بهداشتی)

5

منصوره زارعی

کارشناس گسترش (هماهنگی جهت جذب نیروی انسانی)

6

خانم گیتی هاشمی

کارشناس مسئول آموزش بهورزی

7

خانم مهناز گودرز

کارشناس گسترش(بهورزی)

8

خانم کوچک یزدی

کارشناس آمار گسترش