1398/11/02
شرح وظایف واحد
 

شرح وظایف واحد  گسترش شبکه  بهداشت

خانم دکتر فرح شاه محمدی کارشناس مسئول واحد گسترش

·        نظارت بر تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه

·        نظارت بر بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش و یا تبدیل واحدها

·        نظارت بر بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

·        نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی واحدهای بهداشتی و پایکاههای  مشارکتی

·        نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی سالانه

·        مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی

·        اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی

·        مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای اجرایی

·        همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

·        نظارت و برنامه ریزی  برعملکرد مراکز وپ ایگاههای دولتی و برونسپاری

·        نظارت و برنامه ریزی بر استانداردهای مورد نیاز فضای فیزیکی و نیروی انسانی

·        نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد واحدها ی محیطی

·        نظارت بر انجام سرشماری یا به روز رسانی دوره ای از جمعیت تحت پوشش

·        مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند.

·        پیگیری خرید خدمات سلامت

·        نظارت برجذب نیروی مورد نیازدر برنامه پزشک خانواده

·        نظارت بر جذب نیروی مورد نیاز طرحی، شرکتی ، برونسپاری

·        انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

·        تلفن :33881140

خانم محبوبه قربان اعتدال کارشناس گسترش

·        تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه

·        بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش و یا تبدیل واحدها

·        نظارت و پیگیری امور مربوط به پایگاهها و مراکز برونسپاری ( تایید مکان پایگاه ، بکارگیری نیروها، ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت، محاسبه مبلغ عملکرد پایگاهها ماهیانه و فصلی، تهیه فرم محاسبات پایگاهها جهت تحویل به امور مالی)

·        نظارت بر حضور و غیاب پیمانکاران و نیروهای پایگاه

·        رسیدگی به شکایات و اختلافات بین نیروها و پیمانکاران و تهیه گزارش و ارسال آن به معاونت و کمیسیون ماده 94 در صورت لزوم

·        بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

·        نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی واحدهای بهداشتی و پایگاههای  سلامت

·        تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

·        مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند

·        مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات سلامت

·        بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه و پیگیری تأمین آنها

·        گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب

·        هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه

·        همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای آموزش مراقبین سلامت

·        تدوین و پیشنهاد و اجرای برنامه های بازآموزش و آموزش حین خدمت برای کارکنان بهداشتی و مشارکت در اجرای آنها

·        انجام سایر دستورات مربوط به خدمات بهداشتی منطقه

·        ارزشیابی از دوره های آموزشی که برگزار می شود بمنظور ارتقاء کیفیت و اثر بخشی آن

·        تنظیم محتوی کلی دوره های آموزشی به منظور نیاز علمی کارکنان در در سطوح مختلف نظام شبکه

·        اجرای اصل 44 در مناطق تحت پوشش با توجه به سیاستهای وزارت بهداشت

·        مشارکت در ادغام طرحها و پیگیری در اجرای صحیح آنها

·        انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

·        همکاری در بازنگری طرح گسترش  شهرستان

·         

·        نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی برنامه های خدمات بهداشتی درمانی اولیه در پایگاهها و مراکز سلامت از طریق شرکت در تیمهای کارشناسی شبکه بهداشت به منظور نظارت و پایش واحدهای بهداشتی

·        انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

·        تلفن:33880118

خانم منصوره زارعی کارشناس گسترش

·        جمع آوری اطلاعات جمعیتی واحدهای تحت پوشش  شبکه

·        تهیه برنامه عملیاتی واحد گسترش

·        تنظیم عملکرد واحد گسترش

·        بازدید ازواحدهای تابعه

·        تنظیم باز خورد بازدیدهای انجام شده

·        هماهنگی باسایر واحدهای ستادی جهت جذب نیروی انسانی

·        جذب نیروهای طرحی موردنیازباهماهنگی معاونت بهداشتی

·        تهیه وتنظیم شاخحص های قابل استخراج اززیج حیاتی واحدهای تابعه

·        تحلیل شاخص های واحدهای تحت پوشش شبکه

·        تهیه وتنظیم کروکی ونقشه شهرستان

·        آموزش به نیروهای انسانی

·         شرکت درجلسات معاونت بهداشتی

·        تلفن:33880118

 

خانم فریده عطایی فرد کارشناس گسترش

·        راهبر سامانه یکپارچه بهداشت (سیب )

·        انجام اصلاحات و تعاریف نقش در سامانه سیب

·        تعریف و ویرایش ساختار شبکه در سامانه سیب

·        هماهنگی با معاونت بهداشت جهت رفع اشکالات موجود در سامانه سیب

·        جمع آوری پیشنهادات واحدهای محیطی و ستادی در خصوص اعمال تغییرات در سامانه سیب و ارسال به معاونت

·        بررسی درصد تکمیل تلفن همراه در سامانه

·        گزارش ارزیابی خدمات در سامانه

·        بررسی در صد رضایتمندی در سامانه

·        جمع آوری درخواست ویرایش اطلاعات ثبت اشتباه در سامانه سیب از واحدهای محیطی تحت پوشش شبکه و ارسال به معاونت

·        آموزش سامانه سیب به پزشکان جدیدالورود

·        پاسخگویی به سئوالات پرسنل واحدهای محیطی و ستادی در خصوص سامانه سیب

·        بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش و یا تبدیل واحدها

·        نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی برنامه های خدمات بهداشتی درمانی اولیه در پایگاهها و مراکز سلامت از طریق شرکت در تیمهای کارشناسی شبکه بهداشت به منظور نظارت و پایش واحدهای بهداشتی

·        تنظیم برنامه بازدید واحدهای ستادی از واحدهای تابعه شبکه

·        نظارت بر اجرای بازدید واحدهای ستادی از واحدهای تابعه شبکه

·        گزارشگیری از بازدیدهای انجام شده

·        جمع آوری جوابیه بازدیدهای انجام شده

·        تحلیل بازدیدها

·        برگزاری کمیته پایش و ارزشیابی

·        مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند

·        گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب

·        تهیه برنامه عملیاتی سالانه واحد گسترش

·        تهیه عملکرد سالانه واحد گسترش

·        همکاری در بازنگری طرح گسترش  شهرستان

·        همکاری با واحد جهت  راه اندازی و تجهیز وبهبود استاندارد واحدهای تحت پوشش  بر اساس طرح های گسترش شبکه های بهداشتی ودرمانی

·        هماهنگی برنامه های شاخصهای عدالت در سلامت

·        تنظیم صورتجلسات کمیته نقل و انتقالات

·        جمع آوری اطلاعات جمعیتی واحدهای تحت پوشش  شبکه

·        انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

·        تلفن:33880118

خانم خدیجه ده نمکی کارشناس گسترش

 

·        نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی برنامه های خدمات بهداشتی درمانی اولیه در پایگاهها و مراکز سلامت از طریق شرکت در تیمهای کارشناسی شبکه بهداشت به منظور نظارت و پایش واحدهای بهداشتی

·        جایگزینی پزشکان خانواده

·        معرفی پزشکان خانواده جهت شرکت در جلسات باز آموزی

·        تحویل و بایگانی  مدارک نیروی پایگاه های سلامت  ومراکز خدمات جامع سلامت

·        بایگانی قرارداد واحدهای بروسپاری شده

·        انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

·        تلفن:33602014

خانم فاطمه کوچک یزدی کارشناس آمار

·        پیگیری وبررسی گزارش های راستی آزمایی معاونت

·        نظارت بر تشکیل شورای خیرین در مراکز خدمات جامع سلامت

·        بازدید ازواحدهای تابعه

·        برگزاری جلسات هماهنگی مدیریت با مسئولین واحدهای تحت پوشش شبکه

·        انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

 

·        تلفن:33880118

خانم گیتی هاشمی مدیر مرکز بهورزی

·        سرپرستی امور فنی واداری مرکز آموزش بهورزی

·        تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکار ی مربیان

·        پیگیری تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان  وانجام وظایف مربوط به دبیری کمیته

·        نظارت در برگزاری آزمون و گزینش بهورزان از میان نفرات واجد شرایط

-        برنامه ریزی ، آموزش و تربیت فراگیران بهورزی

-        نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت مراکز آموزش بهورزی و خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی در روستاها طبق مفاد

-        تعیین نیازهای آموزشی بهورزان و پیشنهاد اصلاح متون آموزشی بهورزان

·        تدوین طرح درس روزانه وکلی ،چک لیست های آموزشی ومهارتی بر اساس آخرین دستورالعملها

·        برگزاری آزمون های پایان هر پایه ومشارکت در آزمون نهایی

·        پیگیری امور رفاهی فراگیران و کارآموزان بهورزی

-        مسئول برنامه  آموزش مراقبین سلامت شهرستان

·        برنامه ریزی جهت آموزش حضوری وغیرحضوری مراقبین سلامت بر اسا س آخرین دستورالعمل ها برنامه

-        برگزاری آزمون مراقبین سلامت وصدور گواهی های لازم بر اساس فرمت های ابلاغی

·        مسئول پیگیری کمیته آموزش شهرستان

·        مشارکت در برنامه ریزی و باز آموزی سایر کارکنان نظام سلامت در قالب کمیته آموزش

-        انجام اقدامات لازم به منظور تأمین و تکمیل نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی مراکز آموزش بهورزی

-        همکاری در بازنگری طرح گسترش  شهرستان

·        همکاری با واحد گسترش جهت راه اندازی و تجهیز وبهبود استاندارد خانه های بهداشت بر اساس طرح های گسترش شبکه های بهداشتی ودرمانی

-        نظارت و مشارکت مستقیم در جلسات شورای مربیان در موارد لزوم

-        برگزاری مراسم سالانه روز بهورز و مشارکت در ارزشیابی برای انتخاب بهورز و مربی نمونه

-        مشارکت در ادغام طرحها و پیگیری در اجرای صحیح آنها   

-        مشارکت در اجرای دوره های آموزش عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای اجرایی و دوره های کارآموزی دانشجویان علوم پزشکی

·        همکاری با مرکز بهداشت شهرستان در راه اندازی خانه های بهداشت آموزشی ودانش آموزی

·        پیگیری تشکیل شورای بهورزی  وانتقال مسائل ومشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان وتلاش در جهت حل مشکلات آنها

-        انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

·        تلفن:33602014

خانم مهناز گودرز کارشناس امور بهورزی

·        اداره امور فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت و چگونگی هزینه ها.

o       شرکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش دانش آموزان

·        تهیه و تنظیم برنامه آموزشی با همکاری مربیان در ابتدای هر پایه و مشارکت در آموزشهاینظری و عملی و کارآموزی

·        فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری، عملی و کارآموزی با همکاری سایر واحدهای ذیربط

o       تشکیل منظم جلسات شورای مربیان مرکز آموزش بهورزی

o       نظارت و ارزیابی مرتب فعالیت مربیان در برگزاری کلاسها در مرکز و دوره های کارآموزی بهورزان در روستا

o       اظهار نظر در نحوه انجام وظایف کارکنان و ارزشیابی سالانه آنها

o       مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی برای مربیان با همکاری واحدهای ذیربط در مرکز بهداشت شهرستان

o       ترتیب امور مربوط به بهداشت و درمان دانش آموزان و کارکنان

o       تأمین امکانات رفاهی دانش آموزان و تشکیل اردوهای علمی ، زیارتی ، سیاحتی در داخل و خارج استان با هماهنگی کارشناس  مسئول آموزش بهورزی استان

o       همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان و کاردانهای مراکز بهداشتی درمانی

·        مشارکت در برگزاری دوره های آموزش عملی پزشکی جامعه نگر در عرصه اجرایی

o       شرکت در جلسات شورای کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان بعنوان کارشناس ستادی شهرستان و گزارش پیشرفت یا مشکلات برنامه های آموزشی و بازآموزی

·        نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی برنامه های خدمات بهداشتی درمانی اولیه در خانه های بهداشت

o       مشارکت در پایش های گروهی مرکز بهداشت شهرستان از خانه های بهداشت ، مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت

o       برنامه ریزی در مورد اجرای ادغام طرحهای جدید بهداشتی در سطح شهرستان

o       حضور فعال و مشارکت در زمینه آموزش جامع روستایی خانواده ها برای پذیرش بهورزان

o       مشارکت در آزمون و گزینش بهورزان از میان نفرات واجد شرایط

o       همکاری با مدیر مرکز آموزش بهورزی در تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی

·        شرکت فعال در اجرای برنامه های آموزشی (تنظیم و تدوین طرح درس، تشریح و توضیح، کارگروهی و بحث عمومی ، ایفای نقش و تمرینات عملی و...) در کلاس و تهیه چک لیست های آموزشی دوره کارآموزی و حضور مداوم در خانه های بهداشت آموزشی در مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت دانش آموزی.

§        تعیین سئوالات امتحانی و ترتیب برگزاری امتحانات نظری، عملی و کارآموزی و تصحیح و تحویل به موقع اوراق امتحانی و همکاری در تنظیم و نگهداری کارنامه و مدارک آموزشی دانش آموزان.

o       شرکت در برنامه های بازدید منازل روستایی و راهنمائیهای لازم به دانش آموزان در محل(روستاهای اصلی و قمر)

o       گزارش وضعیت تحصیلی دانش آموزان بهورز به شورای مربیان و پیشنهاد تشویق و تنبیه آنها

§        تشکیل کلاسهای فوق العاده در خارج ساعات اداری برای دانش آموزانی که در برخی از دروس ضعیف هستند.

o       پیشنهاد و همکاری در تنظیم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان و کاردانهای مراکز بهداشتی درمانی

o       بازدید از نحوه فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان طبق برنامه تنظیمی مرکز بهداشت

o       همکاری در برگزاری اردوهای علمی، زیارتی و سیاحتی برای دانش آموزان بهورزی

o       مشارکت در اجرای آموزشهای پزشکی جامعه نگر در واحدهای اجرایی

o       انجام سایر کارهای ارجاعی، آموزشی و اجرایی از طرف مدیر مرکز آموزش بهورزی

·        تلفن:33602014

            خانم تبسم جهانگیری کارشناس برنامه پزشک خانواده

·               جذب وانعقاد قراردادباپزشکان وماماهای خانواده

·        پایش وارزشیابی برنامه پزشک خانواده درمراکزمجری براساس چک لیست ابلاغی

·        ارسال نامه ها، دستورالعمل ها وبخشنامه های مرتبط به مراکز مجری

·        انعقاد قراردادبا آزمایشگاه ورادیولوژی وداروخانه های بخش خصوصی دربرنامه پزشک خانواده واعلام مواردموردنیاز

·        محاسبه حقوق پرسنل خانواده براساس آخرین دستورالعمل  برنامه پزشک خانواده

·        جمع بندی وارسال آمارهای برنامه  به اداره کل بیمه سلامت ومعاونت بهداشت

·        تحلیل آمارهای برنامه و تعامل بامعاونت بهداشت  جهت بهبود اجرای برنامه

·        جمع بندی جمعیتی برنامه پزشک خانواده روستائی وشهرزیر 20000

·          اجرای ضوابط مربوط به راه اندازی مراکز مجری برنامه پزشک خانواده

·        جمع بندی نیازهای آموزشی پزشکان خانواده وارسال به معاونت جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های باز آموزی پزشکان خانواده

·        تعامل بااداره کل بیمه سلامت استان جهت بهبودرونداجرای برنامه وانجام پایش مشترک

·        هماهنگی وشرکت درکمیته برنامه پزشک خانواده درستاد

·        بررسی حضوروغیاب پرسنل خانواده

·         برگزاري جلسات پرسنل برنامه پزشك خانواده

·        انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

·        تلفن:33602014