1398/11/08
شرح وظایف واحد
 

وظايف:

1-  آموزش نیروهای دندانپزشکی در بدو خدمت

2-  ایجاد انگیزه در نیروهای بهداشت دهان و دندان شاغل در واحدهای تحت پوشش

3-  برگزاری جلسات هماهنگی و توجیهی درون بخشی و برون بخشی

4-  پیگیری جهت تامین نیروهای مورد نیاز

5-  برآورد هزینه ها جهت تامین تجهیزات و مواد مصرفی

6-  جمع آوری اطلاعات آماری ارائه خدمات، تجهیزات، جمعیت های تحت پوشش و تجزیه و تحلیل این اطلاعات و ارسال پس خوراندهای اطلاعات آماری

7-  نظارت بر نحوه اجرای طرح سلامت دهان و دندان دانش آموزان

8-  بازدید از واحدهای تحت پوشش و تکمیل چک لیست و تجزیه و تحلیل و ارسال پس خوراند آن به واحدهای تحت پوشش

9-  نظارت بر نحوه ارائه خدمات دندانپزشکی در مراکز تحت پوشش