1398/11/07
همکاران
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

برنامه تحت پوشش

تلفن

1

دکتر منظر بهرامی

کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده

مسئول اجرای بهینه برنامه های در دست اجرا

تلفن مستقیم: 33607103 

داخلی : 220

2

زهرارئوف

کارشناس مادران

مراقبت های پیش از بارداری

مراقبت های بارداری

مراقبت هایپس از زایمان

مراقبت های مادر باردار پر خطر

برگزاری کلاس های آمادگی زایمان مسئول واحد تسهیلات


تلفن: 33887275

داخلی:
219

3

فهیمه باطبی

کارشناس برنامه سالمندان

مراقبت های ادغام یافته سالمندان

بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندان

برنامه نظام مراقبت از مرگ کودک


تلفن: 33887275

داخلی:
222

4

معصومه حدادی

کارشناس برنامه کودکان

مراقبت های ادغام یافته کودک

مراقبت ناخوشی های اطفال(مانا)

برنامه تکاملی کودک سالم


تلفن: 33887275

داخلی:
223

5

فاطمه مهدوی راد

کارشناس بهداشت باروری

نظارت و برگزاری کلاس های مشاوره قبل از ازدواج

بررسی موارد توزیع اقلام

پیشگیری از بارداری در زنان پر خطر

برنامه ریزی جهت افزایش نرخ باروری


تلفن: 33887275

داخلی:
224

6

بهناز یعقوبی

کارشناس میانسالان

 اجرای برنامه های ادغام یافته میانسالان

بهبود شیوه زندگی سالم

غربالگری و پیشگیری از سرطان های شایع زنان


تلفن: 33887275

داخلی:
225

7

 خانم عسگرپور

کارشناس برنامه های نوزادان و شیر مادر

برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

برنامه مراقبت از نوزادان

نظارت بر اجرای توزیع شیر مصنوعی در مراکز روستایی و کالابرگ در مراکز شهری


تلفن: 33887275

داخلی:
226