1397/04/02
همکاران
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

برنامه تحت پوشش

1

دکتر منظر بهرامی

کارشناس  مسئول واحد بهداشت خانواده

مسئول اجرای بهینه برنامه ها ی در دست اجراء

2

سهیلا پناهی

کارشناس مادران و نوزادان

مراقبتهای پیش از بارداری

مراقبتهای بارداری

مراقبتهای پس از زایمان

برگزاری کلاسهای آمادگی زایمان مسئول واحد تسهیلات زایمانی

 

3

معصومه حدادی

 

کارشناس کودکان

مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم

مراقبت ناخوشی های اطفال (مانا)

برنامه تکاملی کودک سالم

برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

برنامه نظام مراقبت از مرگ کودک

 

4

فهیمه باطبی

کارشناس سالمندان

مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

بهبود شیوه زندگی در سالمندان

5

فاطمه مهدوی راد

کارشناس میانسالان

کارشناس سلامت باروری

نظارت و برگزاری کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج

بررسی موارد توزیع اقلام پیشگیری از بارداری در زنان پر خطر

برنامه ریزی جهت افزایش نرخ باروری

نظارت بر اجرای بهینه برنامه میانسالان  در مراکز و پایگاهها