1398/09/16
همکاران
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر معصومه غلامی

کارشناس مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

2

مریم اثنی عشری

کارشناس واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد