1398/11/08
همکاران
 

 

شماره

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

برنامه های تحت پوشش و دردست اجرا

 

نام مرکز

 

شماره تماس واحد

1

معصومه رحمانی خوشرو

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه عدم اعتیاد

آزادگان

36650106

2

فاطمه روزبهانی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه عدم اعتیاد

آزادگان

36650106

3

منیره رضایی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه عدم اعتیاد

آزادگان

36650106

4

حسین جودی

متصدی پذیرش

آزمایشگاه عدم اعتیاد

آزادگان

36650106

5

مریم امینی

کارشناس مامایی

(پذیرش )آزمایشگاه عدم اعتیاد

آزادگان

36650106

6

اسماعیل محمد حسنی

نمونه گیر اعتیاد آقایان

آزمایشگاه عدم اعتیاد

آزادگان

36650106

7

زینب حاج محمدی

نمونه گیر اعتیاد بانوان

آزمایشگاه عدم اعتیاد

آزادگان

36650106

8

مریم کشاورز

کارشناس پرستاری

خونگیری

آزادگان

36650106

9

لیلا نادعلی پور

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه سل

آزادگان

36650106

10

منیژه جامع کلخوران

کاردان آزمایشگاه

آزمایشگاه سل

آزادگان

36650106

11

فاطمه شجاعی

کاردان آزمایشگاه

آزمایشگاه سل

آزادگان

36650106

12

مژگان دوست فاطمه

کاردان آزمایشگاه

آزمایشگاه رفرانس

آزادگان

36650106

13

راضیه یعقوبی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی

بدر

33602063

14

فاطمه صفارزادگان

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی

بدر

33602063

15

الهه قدرت الهی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی

حسن آباد

56227006

16

سارا مهدی پور

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی

حسن آباد

56227006

17

معصومه صیادی

کاردان آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی

حسن آباد

56227006

18

محمدمهدی همنبرد

کاردان آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی

کهریزک

56539343

 

19

نیلوفر نصراله زاده

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی

کهریزک

56539343

20

سمانه نیک سیرت

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی

کهریزک

56539343