1398/11/02
همکاران
 

واحد آموزش و ارتقای سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن در دسترس

1

فرزانه فرد

کارشناس مسئول

233

33602668

2

خاطره اسکندری

کارشناس

232

33602668

3

فروزان آرمان

کارشناس

231

33602668