1398/10/28
شرح وظایف واحد
 

شرح وظايف در سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان


1_ برنامه ريزي عمليا تي (شامل نيازسنجي، تعيين اهداف و استرا تژي) براي اجراي سالانه برنامه ملي خودمراقبتي براي هر يك از رويكردهاي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه هاي خوديار در سطح شهرستان

2_برنامه ريزي براي برقراري ارتباط استراتژيك براي سلامت

3_برنامه ريزي براي آموزش سلامت همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك

4_جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

5_مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی شهرستان برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

6_ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه شبکه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

7_ هماهنگیهای لازم جهت  انجام نیازسنجی سلامت جامعه در منطقه ی تحت پوشش و نظارت و مدیریت ان ( شامل برگزاری کارگاههای آموزشی، توزیع بسته ها و فرمهای مورد نیاز، جمع بندی نتایج حاصل از نیازسنجی در سطوح محیطی، تعیین اولویتها شهرستان و واحدهای محیطی و ابلاغ آن ، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه )

8_ مدیریت ، هماهنگی و نظارت بر انجام مداخلات لازم در راستای اولویتهای استخراج شده بر اساس نیازسنجی در سطح شهرستان و واحد های محیطی

9_ شركت در دوره هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخلات آموزش سلامت

10_ توانمندسازي كارشناسان مراقبین سلامت ، بهورزان و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عمليا تي خودمراقبتي در سطح شهرستان

11_ خدمات پشتيباني براي اجراي برنامه ملي خودمرا قبتي (شامل تامين و توزيع ابزارهاي خودمراقبتي ) درسطح شهرستان

12_نظارت بر برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه ی سفیران سلامت ، سایر مراجعین و سازمانهای بین بخشی در واحد های تابعه

13_ برگزاري جلسات هماهنگی فصلی با کارشناسان ناظر ،مراقبین سلامت، بهورزان و سرپرستان مراکز

14_ اقدام براي جلب حمايت همه جانبه و آشنايي مخاطبان با اجراي برنامه ملي خودمراقبتي فردي (سفیر دانش آموزی،دانشجو و خانواده) ، سازما ني ،اجتماعي و گروه خوديار در منطقه تحت پوشش (مكاتبات، جلسه، آموزش همگاني و ...) در سطح شهرستان

15_اقدام براي توسعه خودمراقبتي سازماني (شامل برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره هاي آموزشي براي اعضاي شوراي ارتقاي سلامت در سطح شهرستان

16_اقدام براي توسعه خودمراقبتي اجتماعي (شامل برگزاري دور ه هاي آموزشي حضوري بات بخشداریها فشورایاریها و دهیاریها در سطح شهرستان)

17_ ارزشيابي عملكر د سازما ن ها و شوراهاي حامي سلامت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خودمراقبتي سازماني/ شوراها (سالانه)

18_اقدام برای توسعه برنامه سفیران دانش آموزی و دانشجویی ( شرکت در جلسات هماهنگی با مناطق آموزش و پرورش/دانشگاهها/حوزه ها، توزیع بسته های آموزشی،برگزاری کارگاههای آموزشی جهت توانمند سازی مربیان سفیران دانش آموزی مدارس تحت پوشش)

19_مدیریت ، نظار ت و هماهنگی با واحد های محیطی جهت اجرای برنامه داوطلبین سلامت درراستای ارتقای مشارکت جامعه و فعالیتهای جامعه محور

20_نظارت و مدیریت بر فعاليت گرو ه هاي خوديار منطقه تحت پوشش

21_ نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در سامانه سیب

22_ ارزشيابي و پایش اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح شهرستان (بررسي شاخص هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت)

23_ارزيابي عملكرد واحدهای محیطی تابعه

24_مديريت سامانه ارس (شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هريك از چهار مرحله پيش رسا نه / مداخله،پيش آزمون، اجرا و ارزشيابي)

25_تشكيل كميته ساماندهي رسانه

26_مشاركت در اجراي كمپين هاي آموزشي ابلاغ شده به واحد و سایر واحد های ستادی ( شامل هماهنگی با سایر ادارات و سازمانها جهت برگزاری برنامه های آموزشی،تهیه و توزیع رسانه های آموزشی و ...)

27_ مستندسازي اقدامات انجام شده

22_اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از سطوح بالاتر

28_.همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی و معرفی رويکردها و برنامه های جديد در شهرستان

29_جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار و شاخصهای  مربوط به فعاليت های آموزش سلامت

برنامه ریزی و اجرای مداخلات لازم در راستای بهبود شاخصها و اجرای برنامه ها

 

 

شرح وظايف در سطح مراكز بهداشتي درماني/ سلامت جامعه


1_ تدوين، اجرا و نصب برنامه آموزش همگاني منطبق با نيازسنجي / مناسبتها / بیماریها ی فصلی و برنامه هاي آموزشي ابلاغ شده

2_برنامه ریزی جهت پايش از پايگاه بهداشتي/خانه هاي بهداشت تحت پوشش

3­_ پايش پايگاه بهداشتي/خانه هاي بهداشت تحت پوشش طبق برنامه زما نبندي شده

4_تكميل چك ليست برنا مه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در بازديد از پايگاه بهداشتي/خانه هاي بهداشت تحت پوشش و ارسال پسخوراند بازدید در صورت نیاز

6_ تحليل نتايج پايش پايگاه بهداشت ي /خانه ها و برنامه ريزي براي بهبود و حفظ عملكرد پايگاه و خانه بهداشت مبتني بر تحليل پايش

7_ ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح مركز بهداشتي درماني / سلامت جامعه (بررسي شاخص هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت)

8_جمع بندی و ارسال آمار برنامه های خودمراقبتی پایگاه و خانه های تحت پوشش

9_تهیه ی پنل اطلاعات واحد آموزش و ارتقای سلامت به تفکیک پایگاهها و خانه های تحت پوشش به صورت فصلی

9_برگزاری جلسات هماهنگی با حضور و مدیریت سرپرست مرکز/مراقبین سلامت پایگاهها و بهورزان خانه های بهداشت تحت پوشش در راستای تحلیل شاخصها و برنامه ریزی و انجام مداخلات لازم جهت بهبود شاخصها وپیشبرد برنامه ها

10_برنامه ریزی و اجرای نیازسنجی سلامت جامعه در منطقه ی تحت پوشش

11_پیش بینی و اجرای مداخلات لازم بر اساس اولویتهای استخراج شده بر ااس نیازسنجی  در منطقه ی تحت پوشش

 

شرح وظايف در سطح خانه/ پايگاه بهداشت


1_همكاري در برگزاري كمپين برنامه ملي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و خودياري در منطقه تحت پوشش

2_ شركت در دوره هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي (شامل زيج خودمراقبتي، راهنماهاي ملي خودمراقبتي خانواده، پورتال ملي خودمراقبتي، برنامه ريزي عملياتي مشاركتي در شوراها و محل كار به طور سالانه)

3-برنامه ریزی و برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه ی مراجعین و سازمانها و ادارات تحت پوشش بر اساس اولویتهای نیازسنجی/مناسبتهای بهداشتی/بیماریهای فصلی و برنامه های ابلاغ شده

4_ جذب سفیر سلامت برای کلیه ی خانوارهای تحت پوشش

5_شناسايي خا نوارهايي فاقد فرد واجد شرايط براي سفير سلامت و برقراري ارتباط با آ ن ها براي تعيين سفير سلامت افتخاري

6_ تشكيل بانك اطلاعاتي از سفيران سلامت

7_ تربيت سفيران سلامت از طريق برگزاري دوره هاي آموزش حضوري براي سفيران سلامت

8_ توزيع بسته هاي آموزشي سفيران سلامت تحت پوشش

9_نظارت و همکاری بر اجرای شیوه نامه سفیران سلامت دانش آموزی در مدارس تحت پوشش

10_ بررسي وضعيت فعاليت سفيران سلامت در ارتقاي سلامت فردي، خانوادگي، اجتماعي

11_ برنامه ريزي براي توسعه سازما ن هاي حامي سلامت (خودمراقبتي سازماني ) در منطقه تحت پوشش

12_ برنامه ريزي براي توسعه شورا هاي شهري، روستايي و شوراياري هاي محلي حامي سلامت (خو دمراقبتي اجتماعي) در منطقه تحت پوشش

13_برنامه ريزي و تشكيل گرو ه هاي خوديار در خانو ارهاي تحت پوشش بر اساس دستورالعمل مربوطه

14_اجرای برنامه ی داوطلبین سلامت بر اساس دستورالعمل مربوطه

15_مستندسازي و ثبت اطلاعات كليه اقدامات انجام شده

16_جمع بندی و گزارش دهی آمار اقدامات انجام شده در راستای برنامه ی خودمراقبتی و آموزش همگانی

17_ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح خانه / پايگاه بهداشت (ثبت ، تحليل شاخص هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت و مداخله براي بهبود شاخص ها)