1398/09/16
شرح وظایف واحد
 

شرح وظايف واحد آموزش سلامت در سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان در برنامه ملی خودمراقبتی :

 

1. برنامه‌ريزي عملياتي (شامل نيازسنجي، تعيين اهداف و استراتژي) براي اجراي سالانه برنامه ملي خودمراقبتي براي هر يك از رويكردهاي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه‌هاي خوديار در سطح شهرستان

2. برنامه‌ريزي براي برقراري ارتباط استراتژيك براي سلامت

3. برنامه ريزي براي آموزش سلامت همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك

4. اقدام براي جلب حمايت همه جانبه و آشنايي مخاطبان با اجراي برنامه ملي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه خوديار در منطقه تحت پوشش (مكاتبات، جلسه، آموزش همگاني و ...) در سطح شهرستان

5. شركت در دوره‌هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخلات آموزش سلامت

6. توانمندسازي كارشناسان مراقب سلامت خانواده و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عملياتي خودمراقبتي در سطح شهرستان

7. خدمات پشتيباني براي اجراي برنامه  ملي خودمراقبتي (شامل تامين و توزيع ابزارهاي خودمراقبتي) در سطح شهرستان

8. نظارت بر آموزش‌هاي سفير سلامت

9. برگزاري جلسات ماهانه با كارشناسان مراقب سلامت خانواده تحت پوشش

10. اقدام براي توسعه خودمراقبتي سازماني (شامل برگزاري دوره‌هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي آن‌لاين براي اعضاي شوراي ارتقاي سلامت، ارزشيابي دوره آموزشي) در سطح شهرستان

11. اقدام براي توسعه خودمراقبتي اجتماعي (شامل برگزاري دوره‌هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي آن‌لاين، ارزشيابي دوره آموزشي) در سطح شهرستان

12. ارزشيابي عملكرد سازمان‌ها و شوراهاي حامي سلامت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خودمراقبتي سازماني/ شوراها سالانه

13. مديريت فعاليت گروه‌هاي خوديار منطقه تحت پوشش (شامل تامين و توزيع بسته‌هاي آموزشي، تكميل فرم شماره 2 سفير سلامت در پرونده خانوار، تكميل چك ليست ارزيابي گروه خوديار به صورت فصلي)

14. نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي

15. ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح شهرستان (بررسي شاخص‌هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت)

16. ارزيابي عملكرد مراكز تابعه

17. مديريت سامانه ارس (شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هريك از چهار مرحله پيش رسانه/ مداخله، پيش آزمون، اجرا و ارزشيابي)

18. بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول برنامه‌ريزي

19. تشكيل كميته ساماندهي رسانه

20. مشاركت در اجراي كمپين‌هاي آموزشي ابلاغ شده

21. مستندسازي اقدامات انجام شده شماره 1 تا20

22. اجراي برنامه‌هاي ابلاغ شده از سطوح بالاتر

 

شرح وظایف واحد آموزش سلامت در سطح ستاد  مرکز بهداشت شهرستان در برنامه آموزش همگانی:

 

1- اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت دانشگاه

2- نیازسنجی آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیازسنجی سلامت انجام شده در شهرستان

3- طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد

4- جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

5- جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

6- جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

7- مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در منطقه تحت پوشش

8- ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای مرکز بهداشت و سایر سازمان ها ، ادارات و نهادها در شهرستان

9- نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش و ارتقای سلامت

10- مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت در شهرستان

11- مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان

12- نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

13- استفاده اثربخش از منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

14- آموزش کارکنان سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزشی ، ارتباطی و اطلاع رسانی

15- طراحی ، اجرا و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

16- ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان

17- ترویج برنامه های سلامت در مدارس ، محیطهای کار ، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکانهای عمومی شهرستان

18- توسعه بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در مرکز بهداشت شهرستان

19- همکاری درطراحی و  اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

20- همکاری در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی

21- جمع آوری ، تحلیل، برگزاری و بازخورد آمار مربوط به فعالیتهای آموزش سلامت

22- برنامه ریزی برای انتقال مهارتهای آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

23- همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی واجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

24- توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکلهای داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

25- مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبتهای سلامت در سطح شهرستانن