1398/11/08
مالی
 

 

واحد امور مالی

 

رئیس حسابداری:آقای محمد محمدی کیا

 

شرح وظایف:

1.      سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روشها و سیستمها و خط مشی های مالی شبکه بهداشت در واحد امور مالی

2.      کنترل و تایید کلیه اسناد حسابداری صادره

3.      کنترل وضعیت نقدینگی شبکه و اتخاذ ترتیبات لازم جهت اخذ اعتبارات از دانشگاه

4.      پیگیری وصول مطالبات بیمه های طرف قرارداد

5.      نظارت بر ثبت و نگهداری مناسب دفاتر قانونی و تهیه تراز آزمایشی ماهیانه

6.      نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آیین نامه مالی معاملاتی

7.      مغایرت گیری حساب های بانکی

8.      بستن حسابهای سالانه

9.      ارائه گزارش های مدیریتی به مدیریت شبکه و معاونت بهداشت

10.  آموزش همکاران

11.  امضا و تائید لیستهای پرداختی کارکنان به تفکیک

12.  ارتباط و گزارش دهی مالی به امور مالی ستاد مرکزی و مدیریت بودجه  و بودجه بندی سالانه

13.  کنترل اموال و دارائیهای سرمایه ای

14.  ارائه تراز کل و معین ماهانه و سالانه

15.  نظارت بر نحوه عمل هر یک از کارکنان و حصول اطمینان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف

16.  اتخاذ تصمیمات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی و جوابگویی به آنان

تلفن 75-33887274      داخلی 250   تلفن مستقیم     33882243

 

کارشناس تنظیم حسابها و صدور چک:سرکار خانم زهره قربانی نیا

 

شرح وظایف:

1.      بررسی و تایید  وصدور اسناد حسابداری و صدورچک

2.      بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها و مجوزهای مربوطه

3.      همکاری و مساعدت بستن حسابهای پایان سال

4.      بررسی و تایید اعلامیه بدهکار و بستانکار صادره توسط بانک

5.      رفع واخواهی اسناد و همکاری با ممیز اسناد

6.      همکاری و تشریک مساعی با رئیس امور مالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی

7.      پیشنهاد ایجاد و حذف یا تغییر در برنامه ها و ردیف های اعتبارات  به رئیس امور مالی

8.      نظارت و صدور اسناد حسابداری ذخایر و مطالبات کارکنان در پایان سال مالی

تلفن 75-33887274    داخلی 248

 

کارشناسان دایره حقوق و مزایا:خانم فاطمه انصاری – خانم زهرا قبیله

 

شرح وظایف:

1.      گردآوری کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به شاغلین و بازنشستگان و به روز نمودن آنها

2.      نظارت و تهیه و تنظیم لیستهای مکانیزه حقوق شاغلین و بازنشستگان و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تامین اعتبار

3.      همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل و تکمیل پرونده بازنشستگان جدید

4.      اخذ گواهی انجام کارماهانه شاغلین از کارگزینی و نظارت بر بایگانی کردن یک نسخه از آن به نحو مطلوب

5.      اخذ لیست ماهانه حقوق و دستمزد از سیستم حقوق و دستمزد و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تامین اعتبار

6.      نظارت بر تسلیم دیسکت و لیست حقوق ولیست تغییرات حقوق ماهانه به سازمان های ذی ربط

7.      ارائه گزارش های پرسنلی مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق

8.      همکاری با کارشناس مسئول دفتر داری در مورد مشخص نمودن میزان بدهی پرسنل شاغل و بازنشسته به دانشگاه(وام-مساعده)

9.      نظارت و به روز نمودن اطلاعات مکانیزه پرونده پرسنلی هر یک از کارکنان

10.  انجام تمام مراحل پرداختهای پرسنلی و ارائه لیستهای به ستاد مرکزی دانشگاه

11.  صدور مفاصا حسابهای حقوقی

12.  نظارت و تهیه و تنظیم لیست و محاسبه حق ماموریت شاغلین اعزامی به شهرستانها

13.  نظارت و تهیه لیست محاسبه تسویه حساب شاغلین

14.  نظارت و تهیه لیستهای ذخیره مرخصی استفاده نشده و باز خرید سنوات خدمت و سایر مطالبات شاغلین در پایان سال

15.  نظارت و صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط به شاغلین از جمله سنوات خدمت و ....

16.  نظارت بر بایگانی یک نسخه از لیستهای مکانیزه حقوق و مستمری

17.  نظارت و تهیه لیست تعدیل مالیاتی حقوق شاغلین در پایان سال مالی

18.  نظارت و تهیه و انجام سایر وظایف محوله از جانب رئیس امور مالی که با توجه به نوع وظایف انجام آن توسط شخص امکان پذیر نباشد

19.  تهیه و تنظیم لیست دیون پرسنل

20.  تهیه و تنظیم سوابق مالی پرسنل

21.  تهیه و تنظیم لیستهای پرداختهای متفرقه(مهد کودک و....)

22.  تهیه و تنظیم لیست کارانه نظام نوین

تلفن 75-33887274    داخلی255-251

 

کارشناس امین اموال:آقای داود اردستانی-خانم اکرم کریمی

 

شرح وظایف

1.      ثبت مشخصات کامل اموال و دارائی ها در دفتر و سیستم کامپیوتری بصورت شماره های سریالی و نصب شماره مذکور بر روی دارائی

2.      بازدید دوره ای از اموال واحد بمنظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی

3.      تحویل دارایی به اشخاص ونظارت بر امر تغییر و تحولات دارایی

4.      ثبت مشخصات کامل اموال و دارایی ها در دفتر و سیستم کامپیوتری بصورت شماره ریالی و نصب شماره مذکور بر روی دارایی

5.      رویت کالاهای خریداری شده و تحویل و تحول کالا با حضور کارپرداز و انباردار

6.      کسب اطلاع از جابجایی کالاها و کنترل اموال تحویل شده قبلی از نظر صحت و سلامت در قالب فرم مربوطه هنگام جابجایی کالاهای تحویلی

7.      تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدید و اخذ امضاهای لازم

8.      به روزرسانی فرم های 16 و صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار

9.      تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار و ثبت مشخصات کامل شامل:کشور سازنده,کارخانه سازنده,مدل,سریال,ابعاد  و رنگ

10.  پیگیری مغایرتهای احتمالی در اموال واحدهای تابعه تا حصول نتیجه

11.  ثبت سیستمی اموال پس از وصول مبتی بر صحت صورتحسابهای رسیده

12.  تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد و ارسال آن به مدیریت امور مالی دانشگاه

13.  تنظیم فرمهای فروش اموال جهت مدیریت امور مالی دانشگاه

14.  در صورت سرقت اموال گزارش به مدیر واحد و در صورت کشف کنترل از نظر سالم بودن و تحویل از اداره آگاهی

15.  اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه و کنترل آن پس از برگشت

16.  بررسی تراز عملیاتی دارایی های ثابت و استهلاک انباشته

17.  شناسایی و اصلاح کدهای مصرفی و اموالی که به اشتباه در نرم افزار نظام نوین مالی تعریف گردیده است

 

تلفن 75-33887274    داخلی 253-247

 

کارشناس رسیدگی به اسناد و مسئول اعتبارات:سرکار خانم معصومه کربلائی علی

 

شرح وظایف:

1.      تهیه و تنظیم کلیه خلاصه های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری

2.      رسیدگی به اسناد تطبق با قوانین و مقررات

3.      رفع واخواهی اسناد و همکاری با ممیز

4.      کنترل قراردادهای شبکه بهداشت

5.      همکاری در صدور اسناد حسابداری با توجه به نظام نوین مالی مدون دانشگاه

6.      اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت به موقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی

7.      نگه داری مناسب اسناد و مدارک مالی

8.      بررسی و تامین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ایی و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد میکنند

 

تلفن 75-33887274  داخلی 252

 

کارشناس درآمد:سرکار خانم معصومه شعبانی

 

شرح وظایف:

1.      آشنایی کامل با آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و سایر مقررات و قوانین مربوط با امور مالی

2.      رسیدگی به اسناد درآمد وکنترل آنها با صورتحسابها

3.      کنترل و ثبت عملیات درآمد مراکز تابعه در دفاتر و یا نرم افزار رایانه مربوطه

4.      دریافت قبوض و صفر صندوق و ثبت در رایانه بر اساس تعداد و سریال تحویلی

5.      دریافت مدارک و آمار قبوض صادره مصرفی ماهانه مراکز و ثبت عملیات در دفاتر و حسابرسی از مدارک ارسالی به امور مالی شبکه

6.      تهیه گزارش ماهانه میزان درآمد های نقدی و بیمه ای و ارسال به دانشگاه

7.      دریافت فیشهای واریزی درآمد نقدی از متصدیان پذیرش(صندوق)مراکز و سایر واریزیها برابر مقررات و ثبت سند مربوطه

8.      دریافت صورتحساب بانکی درآمد شبکه از بانک و کنترل و مطابقت با فیشهای واریزی و تهیه صورت مغایرت بانکی حساب درآمد

9.      ارسال درآمد شبکه به حساب درآمد دانشگاه بصورت ماهیانه

10.  تهیه آمار ماهیانه و سالیانه درآمد شبکه و محاسبه درصد افزایش و یا کاهش درآمد و پیگیری علت کاهش و افزایش درآمد مربوطه

11.  نظارت بر تنظیم صورتحساب های بیمه ای و ارسال به موقع به سازمانهای بیمه گر طرف قرار داد و ثبت در رایانه

12.  پیگیری دریافت مطالبات از سازمانهای بیمه گر و سایر موسسات طرف قرارداد

13.  تهیه و تنظیم لیست کارانه نظام نوین

14.  رفع واخواهی اسناد

15.  دقت و نظارت بر مسئولین صندوقها و اعمال تعرفه های بهداشتی درمانی

تلفن 75-33887274  داخلی 241

 

 

کارشناس بایگانی: آقای حسن حسین زاده

 

شرح وظایف:

1.      قراردادن مناسب اسناد حسابداری به ترتیب شماره سریال در زونکن های مربوطه

2.      ممهور نمودن و درج شماره به کلیه مدارک و ضمائم مربوط در سند حسابداری

3.      تهیه و تنظیم نامه های ضمانت و کسر از حقوق

4.      ارسال کسورات به بانکها

5.      رفع واخواهی اسناد و همکاری با ممیز

 

تلفن 75-33887274  داخلی 252