1398/11/08
مدیریت بحران
 

شرح وظایف قبل از وقوع بلایا

 

ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا

آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا

تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخشها

ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت در فاز پاسخ

اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان نظام شبکه

اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات نظام شبکه و جامعه

 

شرح وظایف در زمان وقوع بلایا

 

ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات نظام شبکه و جامعه

ارزیابی مستمر نیازهای سلامتی جمعیت آسیب دیده

ارایه مراقبت های سلامتی هماهنگ، به موقع و موثر

پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های سلامتی

 

شرح وظایف پس از وقوع بلایا

 

تدوین برنامه بازیابی تسهیلات نظام شبکه با رویکرد توسعه پایدار

بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه های آسیب دیده نظام شبکه

مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه

پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

گروه هدف نظام سلامت  در بلایا

                                                                    

1) جمعیت عمومی

2) کارکنان بهداشتی درمانی

3) تسهیلات بهداشتی درمانی (سازه­ای وغیرسازه­ای)

4) برنامه های بهداشتی درمانی

 

تلفن واحد :  33887275    -   داخلی 140

 

منصوره جمالی نسب

دبیر بحران و مدیریت کاهش خطر بلایا