1398/08/21
تماس با ما
 

آدرس: تهران،خیابان شهید بروجردی(جاده سوم شهرری)، شهرک شهید مطهری،خیابان شهید قاضی زاده

تلفن:77-33887275     فاکس:33884398 

پست الکترونیک: behdashtray@tums.ac.ir