1398/11/08
مدیریت مرکز
 

مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری از ابتدا تاکنون

ta.gik.01

شهرستان ری از نظر بهداشت و در مان تا سال ۱۳۶۸ جزو مر کز بهداشت جنوب قرار داشت و از اواخر سال ۱۳۶۹ شبکه بهداشت و درمان ری تشکیل و زیر نظر سازمان منطقهای بهداشت و درمان استان تهران قرار گرفت. در سال ۱۳۷۲ پس از ادغام ساز مانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها با دانشگاههای علوم پزشکی کشور شبکه بهداشت و در مان شهرستان ری نیز تحت پوشش دانشگاه علوم  پزشکی تهران قرار گرفت.

اولین مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری آقای دکتر حسن هویدا بودند که از سال ۱۳۷۱ فعالیت میکردند.پس از ایشان آقای علی مداح تا سال ۱۳۷۵ در شبکه مشغول بودند. سپس آقای دکتر سعید تاملی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ و آقای دکتر علیرضا امینی منش از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ متصدی این پست شدند. از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ تا آذر ماه سال ۱۳۹۲ آقای دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن به عنوان مدیر، در این شبکه مشغول فعالیت بودند. هم اکنون خانم دکتر فاطمه تاجیک در تصدی پست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری هستند.

دکتر حسن هویدا

آقای دکتر حسن هویدا

علی مداح

علی مداح

دکتر سعید تاملی

دکتر سعید تاملی

دکتر علیرضا امینی منش

دکتر علیرضا امینی منش

دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن

دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن

دکتر فاطمه تاجیک

دکتر فاطمه تاجیک