1398/11/02
خدمات
 

شرح وظایف واحد خدمات

داخلی 131

تلفن تماس : 33607185

 

متصدی : نادری

 

نظارت بر عملکرد پرسنل خدماتی در مراکز و ستاد

بررسی و رسیدگی به نیازهای اورژانسی واحدها بر اساس گزارشات واصله (شفاهی ،کتبی)

پیگیری امور تعمیراتی و تاسیساتی واحد ها

پیگیری امور و رسیدگی به سیستم گرمایشی و سرمایشی واحد ها  

نظارت بر عملکرد مناسب سیستم های اطفاء حریق

پیگیری نیازهای تعمیراتی و تاسیساتی تامین اعتبار شده واحدها با واحد کارپردازی

برنامه ریزی جهت تهیه و تامین البسه کارگران خدماتی

بازدید از مراکز و واحدهای تابعه

پیگیری و رسیدگی به امور ارجاع شده و روزانه رئیس محترم امور اداری