1398/11/02
رئیس امور اداری
 

 واحد اموراداری    شماره تماس :      33602727  33887275  داخلی     127

مهندس  سلمانی

رئیس امور اداری

 

1-برنامه ریزی وسازماندهی به منظور بهبود و روانسازی امور اداری و نظارت و کنترل بر انجام فعالیتهای واحدهای زیربط و راهنمایی آنها-کوشش در حل مشکلات موجود با هماهنگی مدیریت شبکه

2-اجرای قوانین وآیین نامه های اداری و استخدامی  -,پیش بینی کادر مورد نیاز

3-ارائه نظرات اصلاحی در زمینه اموراداری در قلب پیشنهاد به کمیته تحول اداری شبکه

4-اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و تحول اداری

5-بکارگیری روشهای جدید فن آوری اطلاعات ,بویژه سیستم اتوماسیون ونجات 2

6-ارزشیابی کارکنان طبق دستوالعملهای موجود

7-تهیه و ارائه برنامه کاری همکاران امو اداری و نظارت بر اجرای آن

8-پیگیری و نظارت بر برنامه آموزشی و بازآموزی همکاران

9-نظارت بر امور رفاهی کارکنان-قراردادها-خرید کالا-نقلیه-خدمات و دبیرخانه

10-هماهنگی جهت اجرای کلیه امور پرسنلی  ازجمله ترفبعات  -نقل و انتقالات-بازنشستگی و.......

11-نظارت بر حضور و غیاب پرسنلی

12-انجام سایر امور محوله بر اساس دستور مقام مافوق