1398/11/02
نقلیه
 

شرح وظایف مسئول نقلیه

داخلی 133

متصدی : سیف الهی

برنامه ریزی بر انجام ماموریت رانندگان و نظارت بر حسن اجرای مأموریتهای روزانه پرسنل راننده .

 ثبت میزان سوخت

رسیدگی به تصادفات ، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات ، تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیل ها

کنترل حضور و غیاب رانندگان

نظارت در برآورد هزینه تعمیر وسائط نقلیه و پیگیری های لازم به منظور انجام تعمیر آنها

نظارت در بررسی تقاضاهای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی آنها و تسلیم تقاضاها به اداره کارپردازی جهت خرید  

نظارت فنی بر کلیه اتو مبیلهای مورد عمل و رفع نواقص و عیوب جزئی  

رسیدگی و نظارت بر وضعیت نظافت و بهداشت عمومی اتو مبیلها

داشتن برنامه منظم در مورد تعویض روغن ، واسکازین و ... اتومبیلها

انجام سایر امور بر طبق دستور مقام مافوق