1398/11/02
بایگانی و آموزش ضمن خدمت
 

شرح وظایف واحد بایگانی

واحد اموراداری شماره تماس 33887275 داخلی 135

متصدی : یعقوبی

حفظ و نگهداری نامه ها, اوراق, اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه

تحویل مرخصیهای واصله و ثبت و شماره پرونده

نامه هایی که از قسمت کارگزینی دریافت و سپس بایگانی می شود

تکمیل پرونده برای افراد جدید اعم از رسمی پیمانی طرحی قراردای  شرکتی - مامور   ثبت و شماره پرونده

تشکیل پرونده های مختومه و قراردادن آنها در قسمت بایگانی راکد با نظر گارگزینی

بایگانی کردن احکام پرسنلی واصله از واحد کارگزینی

پرینت گرفتن نامه های اتوماسیون و ثبت در پرونده

بایگانی مرخصی ها در پرونده مختص به مرخصیهای پرسنل

برگ شماری پرونده های پرسنلی و انجام کارهای مربوط به انتقال پرونده با هماهنگی کارگزینی

انجام امورمحوله  به دستور رئیس محترم امور اداری

 

 

 

 

 

شرح وظایف رابط آموزش ضمن خدمت

واحد اموراداری شماره تماس 33887275 داخلی 135

متصدی : یعقوبی

1-      دریافت اطلاعات دقیق از سامانه آموزش کارکنان

2-      ثبت اطلاعیه به کلیه پرسنل مراکز از طریق  اتوماسیون

3-      اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی به پرسنل ستادی و کلیه مراکز تحت پوشش

4-      دریافت و تکثیر و توزیع برنامه ها ، بخشنامه ها، جداول زمان آزمون

5-      دریافت لیست بازگشت شهریه و اطلاع به واحد حسابداری

6-      رفع اشکال پرسنل در خصوص عضویت و موارد ثبت نام آزمونها

7-      دریافت منابع آزمون  از واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه

8-      اطلاع و ارسال منابع به پرسنل مربوطه

9-      همکاری با واحد کارگزینی جهت اعلام مجموع ساعات آموزشی

10-  ثبت ریز گواهی های آموزشی (فیزیکی) در سامانه آذرخش

11-  دریافت گواهی های پرسنل و ارسال تصاویر آنها به دانشگاه جهت تایید

12-  هماهنگی جهت فعال سازی دوره های ویژه با واحد آموزش دانشگاه

13-  انجام مکاتبه جهت دریافت شناسنامه های آموزشی مورد تائید دانشگاه جهت ارائه به واحد محترم کارگزینی