1398/11/02
انبار
 

 

شرح وظایف واحد انبار ملزومات

داخلی 145

تلفن تماس : 33607185

 

متصدی : نوربخش

 

 

ثبت درخواست های مراکز و خانه های بهداشت تابعه درسیستم نرم افزار نجات و ارسال آنها جهت تایید مدیریت محترم شبکه

ارسال اقلام درخواستی واحدهای تابعه بعدازتایید حواله .

ثبت فاکتورهای خرید کارپردازی درسیستم بعد ازتاییدنهایی و تبدیل به سند حسابداری

تحویل اقلام خریداری شده توسط کارپرداز جهت ورود به انبارملزومات

کنترل اقلام خریداری شده ازنظرکیفیت و کمیت

چیدمان اقلام خریداری شده درقفسه های انبار

صدور رسید و حواله ازسیستم نرم افزاری نجات

ثبت درخواست های خرید درسامانه نجات

دبیرکمیته مصرف بهینه و هماهنگی برنامه های جلسه هرماه دراتاق مدیریت محترم شبکه