1398/11/02
معاونت غذا و دارو
 

 

شرح وظایف:

واحد :معاونت غذا و دارو

عنوان رشته شغلی: داروساز(دکتر زهره سرتیپی)

وظایف و مسئولیت ها:

1.     نظارت بر کیفیت سرویس دهی داروخانه ها از طریق سرکشی های مرتب به آنها و کوشش در برطرف کردن درخواست های آن ها و راهنمایی مسئولین مربوطه در انجام وظایف محوله.

2.     نظارت بر امور فنی داروخانه از طریق سرکشی های مرتب به آن ها و کوشش در بر طرف کردن نواقص و راهنمایی کارکنان در انجام وظایف محوله.

3.     نظارت و رسیدگی مستمر بر داروخانه ها  از لحاظ فنی و تاریخ مصرف دارو ها و نسخه پیچی و ساخت دارو های ترکیبی و اداره داروخانه.

4.     بازرسی و نظارت بر امور دارویی داروخانه های خصوصی و مراکز ترک اعتیاد و نظارت و کنترل مراکز درمانی از نظر داشتن پروانه های لازم.

5.     نظارت بر کیفیت سرویس دهی مراکز ترک اعتیاد از طریق سرکشی های مرتب به آنها و راهنمایی مسئولین مربوطه در انجام وظایف محوله.

6.     نظارت بر آمار  داروها و پوکه های موجود در انبار مراکز ترک اعتیاد و تطابق آنها با فاکتور داروهای دریافتی از معاونت غذا و دارو.

7.     بررسی و کنترل دقیق نسخ، پرونده های بیماران و مشخصات کامل آنها و تطابق آن با سامانه آیداتیس در مراکز ترک اعتیاد.

8.     بررسي نواقص مراكز درمان سوء مصرف مواد وتبادل نظر با مسئول فنی جهت رفع نواقص آنها.

9.     جمع آوری و ارسال الکترونیکی و فیزیک گزارشات بازرسی های انجام شده به واحد های مربوطه در معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران.

10. پیگیری آنی تخلفات و شکایات مردمی از داروخانه های تحت پوشش شبکه بهداشت شهری ری.

11. نظارت بر حضور مسئول فنی داروخانه های خصوصی در شیفت عصر.

12. شركت در جلسات كميته درمان و كاهش آسیب

 

 

عنوان شغلی:کارشناس کنترل مواد خوراکی ،آرایشی و بهداشتی( مهندس حسین یافتیان)

وظایف و مسئولیت ها:

1.     نظارت و بازرسی انبار شرکت های تولید مواد غذایی وکوشش در بر طرف کردن نواقص و راهنمایی کارکنان در انجام وظایف محوله.

2.     نظارت و بازرسی انبار شرکت های بسته بندی مواد غذایی.

3.     نظارت و بازرسی انبار شرکت های محصولات آرایشی و بهداشتی.

4.     پیگیری تخلفات و شکایات مربوط به شرکت های تولید و نگه داری مواد غذایی تحت پوشش شبکه بهداشت شهری ری.

5.     همکاری با واحد بهداشت محیط در شکایات مربوط به نحوه نگه داری مواد غذایی.

6.     همکاری با داروساز معاونت غذا و دارو در بازرسی از مراکز ترک اعتیاد.

 

7.     جمع آوری و ارسال الکترونیکی و فیزیک گزارشات بازرسی های انجام شده به واحد های مربوطه در معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران.