1398/11/02
رسیدگی به شکایات
 

واحد رسیدگی به شکایات شبکه :  33607185

 

تلفن مرکز پاسخگویی وزارت بهداشت - دفتر رسیدگی به شکایات دانشگاه  :   190